สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิณิดา  ประจวบสุข
 
1. นางสายรุ้ง  พวงนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธรรมนิยม
 
1. นางสายรุ้ง  พวงนาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 -    
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คำสิม
2. เด็กหญิงนรินรัตน์  สุระเสนา
3. เด็กหญิงพรจรัส  วงค์ษา
4. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีวิลาศ
5. เด็กหญิงอุมาพร  มั่นคง
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นายไทย  ศรีสุระ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ละอองศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวาภรณ์  สมใจ
 
1. นางกิ่งแก้ว  รัศมี
2. นายไทย  ศรีสุระ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 23 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 31 1. เด็กชายคงสิทธิ์  คงนิล
2. เด็กชายตะวัน  จำเริญ
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ละอองศรี
2. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  คำเหลือง
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นายอภินันท์  ศรีสุระ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายณัฐพล  คำพูล
2. เด็กชายนพรัตน์  พรมพิลา
3. เด็กชายนารชัย  เครือจันทร์
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 32 1. เด็กชายปฏิพล   เอี่ยมประพาส
2. เด็กชายวันชัย  อ่อนช้อย
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สาทิพจันทร์
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นายอภินันท์  ศรีสุระ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 32 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มั่นคง
 
1. นายไทย  ศรีสุระ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มั่นคง
 
1. นายไทย  ศรีสุระ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คำสิม
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  สุระเสนา
2. เด็กหญิงปิณิดา  ประจวบสุข
3. เด็กหญิงพรจรัส  วงค์ษา
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมนิยม
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีวิลาศ
6. เด็กหญิงเนตรนรี  เยาวนารถ
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นายอภินันท์  ศรีสุระ
3. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
4. นางกิ่งแก้ว  รัศมี
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสงดี
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คำสิม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพทัศน์
4. เด็กหญิงนรินรัตน์  สุระเสนา
5. เด็กหญิงปิณิดา  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงพรจรัส  วงค์ษา
7. เด็กหญิงวริศรา  ศิริจันทร์
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมนิยม
9. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีวิลาศ
10. เด็กหญิงเนตรนรี  เยาวนารถ
 
1. นายอภินันท์  ศรีสุระ
2. นางอุบล  ศรีสุระ
3. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
4. นางกาญจนา  คณาพันธ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.4 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติธัช  ดอกจันทร์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  มั่นคง
3. เด็กชายธีระศักดิ์  ละอองศรี
4. เด็กชายวันชัย  อ่อนช้อย
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สาทิพจันทร์
6. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
2. นางสายรุ้ง  พวงนาม
3. นางสาวกานดา  วันทอง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนก  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงอรชร  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอุมาพร  อาจสาลี
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นายอภินันท์  ศรีสุระ
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 80 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์แสน
 
1. นางกาญจนา  คณาพันธ์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายคงหิรัณย์  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์แสน
3. เด็กชายอโนชา  ปริเตสัง
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางกาญจนา  คณาพันธ์
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์แสน
2. เด็กชายธนาธิป  อ่อนช้อย
3. เด็กชายอโนชา  ปริเตสัง
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางกาญจนา  คณาพันธ์
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์แสน
 
1. นางกาญจนา  คณาพันธ์
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 44 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นคง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมบัติ
 
1. นางกิ่งแก้ว  รัศมี
2. นางสาวกานดา  วันทอง
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายพิพัฒน์  บุญมาก
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายสุธางค์  ศรีละไมย์
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงกาญจนา  พูลภิรมย์
2. เด็กชายอนันตศักดิ์  เพิ่มผล
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หอมแพง
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางกาญจนา  คณาพันธ์