สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.4 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงวรรณษา  บุญมั่น
 
1. นายชินเทพ  ปรือปรัก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายคมศักดิ์  ผมภักดิ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หนองหว้า
3. เด็กชายนิธินันท์  บุญยืน
4. เด็กหญิงวนัสพร  ภูมลา
5. เด็กชายวุฒิชัย  อินตะนัย
6. เด็กหญิงอรกานต์  ขันทา
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์จอม
2. นายกวี  มีคำ
3. นายทองสุข  ยิ่งใหญ่
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผลาเจริญ
2. เด็กหญิงศรัญญา  ขุนนาม
3. เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ภักดี
 
1. นางเอื้องคำ  ภูมลา
2. นางอำพร  ภูมลา
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายศรีพิสัย  กล่ำเกลี้ยง
 
1. นางสาวยุพิน  บัวพันธ์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงทิพานัน  ผาเงิน
2. เด็กชายเจษฎา  คำอาษา
 
1. นายชินเทพ  ปรือปรัก
2. นางสาวยุพิน  บัวพันธ์