สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายจีรวัตร  ผมพันธ์
2. เด็กชายมงคล  ทองทา
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
2. นายแสวง   อินตะนัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงมานิตา  จารุนัย
 
1. นางเสงี่ยมพร  ใยเพ็ง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิมเสมอ
4. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีมูล
5. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
4. นางอรอุมา  อินทา
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์  จันทะไชย
2. เด็กหญิงนัสตลี  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
4. เด็กหญิงปภาดา  ศรีการ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิมเสมอ
7. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีมูล
8. เด็กหญิงศศิกัญญา  แซ่จึง
9. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บวนขุนทด
11. เด็กหญิงสุพิชชา  วงศ์เหมาะ
12. เด็กหญิงอัญชิสา  ใยอาจ
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
14. เด็กหญิงอิศรา  ห้องแซง
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
16. เด็กหญิงเปรมปรีดา  เกษศิริ
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
4. นางปิยวรรณ  นันทวงษ์
5. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กหญิงฐิติพร  บึงไกล
2. เด็กหญิงนฤมล  ธนูอาจ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
2. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีการ
2. เด็กหญิงศศิกัญญา  แซ่จึง
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
2. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  ผลาผล
2. เด็กชายภานุพงษ์  อ่อนขาว
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
2. นายนราธร  ภิภักดิ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กชายวสันต์  พิมบุตร
2. เด็กชายสุริยา  ทองดำ
3. เด็กชายเกตุ  ใยแสง
 
1. นางูศุณิษา  สุพรม
2. นางพัชรา   โพธิ์ชัย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวิชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  ธนูอาจ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุทธสนธิ์
 
1. นายแสวง   อินตะนัย
2. นายกนก  เกษศิริ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 19 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใยเบ้า
2. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บวนขุนทด
 
1. นายแสวง   อินตะนัย
2. นายกนก  เกษศิริ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์  จันทะไชย
2. เด็กชายธนโชติ  ใยเพ็ง
3. เด็กหญิงพรไพลิน  จิตนอก
 
1. นางศุณิษา  สุพรม
2. นางสาวชฏาธาร  สุพรรณ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรวัลย์  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  พรมลี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  วงศ์เหมาะ
 
1. นางศุณิษา  สุพรม
2. นางปิยวรรณ  นันทวงษ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
2. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
 
1. นางศุณิษา  สุพรม
2. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันชนก  เขียวอัมพร
 
1. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชยุตรา  นันธิโค
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชิมพินิจ
4. เด็กหญิงธิวดา  ไพเราะ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใยทอง
6. เด็กหญิงฤดี  ผมพันธ์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  นวลทัศน์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงฤดี  ผมพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีธรรมศร
 
1. นางศุณิษา  สุพรม
2. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์