สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงปภาดา  สีการ
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 41 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมเทศแก้ว
 
1. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผมพันธ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่างชัย
3. เด็กชายภานุพงษ์  อ่อนขาว
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร
2. นางอรอุมา  อินทา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีการ
2. เด็กหญิงศศิกัญญา  แซ่จึง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ใยอาจ
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
2. นายกนก  เกษศิริ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  พรมลี
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงเปรมปรีดา  เกษศิริ
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 30 1. เด็กหญิงจินห์นิภา  เมินดี
2. เด็กหญิงปริญดา  จันโท
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
2. นางอรอุมา  อินทา