สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายภัทรพล  บัวไข
 
1. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิรวัลย์  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์  จันทะไชย
3. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
2. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงฐิติพร  บึงไกล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีมูล
 
1. นางสุรณี  สีหะวงษ์
2. นางสมจิตร   แขมคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีมูล
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงศุภมาศ  งามศิริ
 
1. นางอรอุมา  อินทา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายณัฐนนท์  ผลาผล
 
1. นางอรอุมา  อินทา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มะเดื่อ
2. เด็กชายสหภาพ  ยามรัมย์
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
2. นายกนก  เกษศิริ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงศศิกัญญา  แซ่จึง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
 
1. นายนราธร  ภิภักดิ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์  จันทะไชย
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายอนุวัต  ประชุมชัย
2. เด็กชายเริงชัย  ผมพันธ์
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์
2. นางปิยวรรณ  นันทวงษ์