สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงมุทิตา  พงษ์ภา
 
1. นางสมจิตร   แขมคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงฐิติพร  บึงไกล
 
1. นางอรอุมา  อินทา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใยเบ้า
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร