สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงมุทิตา  พงษ์ภา
 
1. นางสมจิตร   แขมคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงปภาดา  สีการ
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายภัทรพล  บัวไข
 
1. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 41 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมเทศแก้ว
 
1. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิรวัลย์  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์  จันทะไชย
3. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
2. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงฐิติพร  บึงไกล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีมูล
 
1. นางสุรณี  สีหะวงษ์
2. นางสมจิตร   แขมคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีมูล
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงฐิติพร  บึงไกล
 
1. นางอรอุมา  อินทา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผมพันธ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่างชัย
3. เด็กชายภานุพงษ์  อ่อนขาว
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร
2. นางอรอุมา  อินทา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงศุภมาศ  งามศิริ
 
1. นางอรอุมา  อินทา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายณัฐนนท์  ผลาผล
 
1. นางอรอุมา  อินทา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใยเบ้า
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีการ
2. เด็กหญิงศศิกัญญา  แซ่จึง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ใยอาจ
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
2. นายกนก  เกษศิริ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มะเดื่อ
2. เด็กชายสหภาพ  ยามรัมย์
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
2. นายกนก  เกษศิริ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายจีรวัตร  ผมพันธ์
2. เด็กชายมงคล  ทองทา
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
2. นายแสวง   อินตะนัย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์  จันทะไชย
 
1. นายสุดสงวน  กันทะพันธ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนโชติ  ใยเพ็ง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิมเสมอ
 
1. นายสุดสงวน  กันทะพันธ์
2. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงศศิกัญญา  แซ่จึง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
 
1. นายนราธร  ภิภักดิ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศราวุฒิ  วิรัตน์
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุริยา  ทองดำ
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวสันต์  พิมบุตร
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิมเสมอ
 
1. นางเสงี่ยมพร  ใยเพ็ง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงมานิตา  จารุนัย
 
1. นางเสงี่ยมพร  ใยเพ็ง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราพร  สิมเสมอ
 
1. นางเสงี่ยมพร  ใยเพ็ง
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิมเสมอ
4. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีมูล
5. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
4. นางอรอุมา  อินทา
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์  จันทะไชย
2. เด็กหญิงนัสตลี  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
4. เด็กหญิงปภาดา  ศรีการ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิมเสมอ
7. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีมูล
8. เด็กหญิงศศิกัญญา  แซ่จึง
9. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บวนขุนทด
11. เด็กหญิงสุพิชชา  วงศ์เหมาะ
12. เด็กหญิงอัญชิสา  ใยอาจ
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
14. เด็กหญิงอิศรา  ห้องแซง
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
16. เด็กหญิงเปรมปรีดา  เกษศิริ
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
4. นางปิยวรรณ  นันทวงษ์
5. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์  จันทะไชย
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  พรมลี
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงเปรมปรีดา  เกษศิริ
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีมูล
2. เด็กหญิงศศิกัญญา  แซ่จึง
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
2. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
 
36 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 30 1. เด็กหญิงจินห์นิภา  เมินดี
2. เด็กหญิงปริญดา  จันโท
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
2. นางอรอุมา  อินทา
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กหญิงฐิติพร  บึงไกล
2. เด็กหญิงนฤมล  ธนูอาจ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
2. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีการ
2. เด็กหญิงศศิกัญญา  แซ่จึง
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
2. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
 
39 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  ผลาผล
2. เด็กชายภานุพงษ์  อ่อนขาว
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สอนศรี
2. นายนราธร  ภิภักดิ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กชายวสันต์  พิมบุตร
2. เด็กชายสุริยา  ทองดำ
3. เด็กชายเกตุ  ใยแสง
 
1. นางูศุณิษา  สุพรม
2. นางพัชรา   โพธิ์ชัย
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวิชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  ธนูอาจ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุทธสนธิ์
 
1. นายแสวง   อินตะนัย
2. นายกนก  เกษศิริ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 19 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใยเบ้า
2. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บวนขุนทด
 
1. นายแสวง   อินตะนัย
2. นายกนก  เกษศิริ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์  จันทะไชย
2. เด็กชายธนโชติ  ใยเพ็ง
3. เด็กหญิงพรไพลิน  จิตนอก
 
1. นางศุณิษา  สุพรม
2. นางสาวชฏาธาร  สุพรรณ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรวัลย์  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  พรมลี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  วงศ์เหมาะ
 
1. นางศุณิษา  สุพรม
2. นางปิยวรรณ  นันทวงษ์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
2. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ใยโพธิ์
 
1. นางศุณิษา  สุพรม
2. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์
 
46 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายธีรธรรม  เหลาเพียร
 
1. นางเสงี่ยมพร  ใยเพ็ง
 
47 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายธนกฤต  ทองมา
2. เด็กชายธีรธรรม  เหลาเพียร
3. เด็กชายอชิตะ  พิมพ์จันทร์
 
1. นางพัชรา   โพธิ์ชัย
2. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
 
48 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงจีรารัตน์  จันทร์โท
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  พึ่งตน
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วพิมพ์
 
1. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
2. นางพัชรา   โพธิ์ชัย
 
49 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงกวินตรา  ชาดา
 
1. นางพัชรา   โพธิ์ชัย
 
50 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันชนก  เขียวอัมพร
 
1. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
51 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายอนุวัต  ประชุมชัย
2. เด็กชายเริงชัย  ผมพันธ์
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์
2. นางปิยวรรณ  นันทวงษ์
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชยุตรา  นันธิโค
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชิมพินิจ
4. เด็กหญิงธิวดา  ไพเราะ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใยทอง
6. เด็กหญิงฤดี  ผมพันธ์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  นวลทัศน์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกนกพล  พันธ์คำ
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์
 
54 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงฤดี  ผมพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีธรรมศร
 
1. นางศุณิษา  สุพรม
2. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์