สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.25 เงิน 40 1. เด็กหญิงพัชรพร  พีระภาค
 
1. นายเจริญชัย  เพ็ชรด่านเหนือ
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายกนกพล  โมลา
2. เด็กชายพิสาน  โมลา
 
1. นางสาววาสนา  แดงบุญเรือง
2. นายอลงกรณ์  ช่างไชย
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิมาศ  เสาร์ทอง
 
1. นางสาวสุมลทา  ศรีโพนทอง