สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญจันทร์
 
1. นายเจริญชัย  เพ็ชรด่านเหนือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงแพรทิพย์  ร่วมบุญ
 
1. นางทักษิณา  สุจริต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีระบุตร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  วรรณวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  แดงบุญเรือง
2. นายอลงกรณ์  ช่างไชย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงรัชนีกร  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  ภูสีดวง
 
1. นางสาวสุมลทา  ศรีโพนทอง
2. นายทองแดง  แสงปาก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69.8 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ใจตาบ
 
1. นายนคร  ช่างไชย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงแพรทิพย์  ร่วมบุญ
 
1. นายนคร  ช่างไชย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสิริยากร  ทันใจ
 
1. นางสาวดาวนภา  วิรุณพันธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวันวิสา  ภูสีดวง
 
1. นางสาวดาวนภา  วิรุณพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงรัชนีกร  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  ภูสีดวง
 
1. นางสาวดาวนภา  วิรุณพันธ์
2. นายนคร  ช่างไชย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุภาพ
2. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนวัน
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  คงสิบ
 
1. นายเจริญชัย  เพ็ชรด่านเหนือ
2. นางสาวดาวนภา  วิรุณพันธ์
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 64 ทองแดง 84 1. เด็กหญิงธิชาธาร  รุ่งสี
 
1. นางสาวปวีณา   เหลือทรัพย์