สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.42 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายภูมินทร์  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายศิรายุทธ  ยอดจันทึก
 
1. นายอลงกรณ์  ช่างไชย
2. นายอนงค์  ชัยธรรม
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเกรียงภพ  ภูนาเหลา
 
1. นางสาวปวีณา   เหลือทรัพย์