สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  จีนเมฆ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  กตะศิลา
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายทวนชัย  เจริญฐานทอง
2. เด็กชายศิวกร  กุลธิ
 
1. นายสากล  อ่อนทุม
2. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เพียงตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เพิ่มผล
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  พรมลิ
3. เด็กชายเอกรินทร์  ศิลชัย
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นางสาวอุทัยทิพย์  นามวิชา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.08 เงิน 14 1. เด็กชายกรชวาล  วงษ์ศรี
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีกำแหง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
2. นางบุศรา  เตรียมสติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75.5 เงิน 20 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สมสุข
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรพร  นันทะบุตร
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  กตะศิลา
5. เด็กหญิงอรณิช  สาสังข์
6. เด็กหญิงอรอุมา  มูลไชย
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นายอรุณ  คงสุข
3. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
2. เด็กหญิงจิราพร  นราวงษ์
3. เด็กหญิงนภัสรา  กาหลง
4. เด็กหญิงภาวิณี  สะเดา
5. เด็กหญิงวัลวิสา  พรรษา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  นิวงษา
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางเอ็มอร  พุมมา
3. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 25 1. เด็กหญิงนันทิดา  กตะศิลา
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  กตะศิลา
3. เด็กชายสุริยันต์  ดงแดง
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กชายสมเกียรติ  กตะศิลา
 
1. นางวาสนา  นิยม
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญราช
 
1. นางกัญญนันทน์  พรรณยศวัฒน์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กหญิงเกศมณี  กตะศิลา
 
1. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน