สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงชุลีพร  สามีแก้ว
 
1. นางเอ็มอร  พุมมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพานพลอยทิพย์  บริบาล
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.42 ทองแดง 23 1. เด็กชายธนบดี  สีดา
2. เด็กชายธนัช  สุดทาคง
 
1. พระปรีดา  ฐานวีโร
2. นายอรุณ  คงสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 1. เด็กชายปฏิพล  เทพวงษ์
2. เด็กชายวิทวัส  กตะศิลา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
2. นางสุภาพร  ทองคำฉุย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงณัฐชา  รัตนวัน
2. เด็กหญิงปรียาพร  ลาภปรากฎ
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  อ่อนหวาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงทรรศมน  ชาวประสา
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี