สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฟาติมา  พุ่มพิศ
 
1. นายอรุณ  คงสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาใส
 
1. นางวันเพ็ญ  สังข์เกิด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวรพรรณ  นราวงษ์
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี