สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฟาติมา  พุ่มพิศ
 
1. นายอรุณ  คงสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงชุลีพร  สามีแก้ว
 
1. นางเอ็มอร  พุมมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  จีนเมฆ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  กตะศิลา
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาใส
 
1. นางวันเพ็ญ  สังข์เกิด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพานพลอยทิพย์  บริบาล
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  จีนเมฆ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชาลี
3. เด็กหญิงนภัสรา  กาหลง
 
1. นางบุศรา   เตรียมสติ
2. นางสาวอุทัยทิพย์  นามวิชา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายทวนชัย  เจริญฐานทอง
2. เด็กชายศิวกร  กุลธิ
 
1. นายสากล  อ่อนทุม
2. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เพียงตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพานพลอยทิพย์  บริบาล
2. เด็กหญิงอัญธิชาพร  กตะศิลา
3. เด็กชายเอกธนัช  สังข์เกิด
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นางสุภาพร  ทองคำฉุย
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชาลี
2. เด็กหญิงพานพลอยทิพย์  บริบาล
3. เด็กชายวรเชษฐ์  สีจาคำ
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นางสาวอุทัยทิพย์  นามวิชา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เพิ่มผล
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  พรมลิ
3. เด็กชายเอกรินทร์  ศิลชัย
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นางสาวอุทัยทิพย์  นามวิชา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.42 ทองแดง 23 1. เด็กชายธนบดี  สีดา
2. เด็กชายธนัช  สุดทาคง
 
1. พระปรีดา  ฐานวีโร
2. นายอรุณ  คงสุข
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.08 เงิน 14 1. เด็กชายกรชวาล  วงษ์ศรี
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีกำแหง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
2. นางบุศรา  เตรียมสติ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 1. เด็กชายปฏิพล  เทพวงษ์
2. เด็กชายวิทวัส  กตะศิลา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
2. นางสุภาพร  ทองคำฉุย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงดวงตาชนก  ผลพูล
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองแสน
3. เด็กหญิงศศินันท์  ศรีนุเคราะห์
4. เด็กหญิงอรอุมา  มูลไชย
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางวันเพ็ญ  สังข์เกิด
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  นราวงษ์
2. เด็กหญิงนันทิดา  กตะศิลา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสาเวียง
4. เด็กหญิงภาวิณี  สะเดา
5. เด็กหญิงวัลวิสา  พรรษา
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทรรศมน  ชาวประสา
2. เด็กชายนนทวัฒน์  มาตรภูธร
3. เด็กหญิงปรียาพร  ลาภปรากฎ
4. เด็กชายภูตะวัน  จันทาทอง
5. เด็กหญิงอนันตญา  ทองสุทธิ์
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นางสาวเกษร  ทองดี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติน  ทวิโยค
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กตะศิลา
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางทัศนีย์  โพธิ์งาม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายบูรพา  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงสวรรยา  รัตนวัน
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธัญ  เพียงตา
2. เด็กหญิงทิภารัตน์  ใจจง
3. เด็กหญิงธัญญา  คูคำ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสาเวียง
5. เด็กหญิงภัทร์สรียา  บุญปัญญา
6. เด็กหญิงภาวิณี  สะเดา
7. เด็กหญิงวริศรา  ชาติมนตรี
8. เด็กหญิงวัลวิสา  พรรษา
9. เด็กหญิงศาธิตา  พันธ์ทอง
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองขำ
11. เด็กหญิงสิรินทร์ญา  ถาวร
12. เด็กหญิงสุวิมล  กตะศิลา
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุดั่น
14. เด็กหญิงอรทัย  พรรษา
15. เด็กหญิงเฉิดไฉไล  สาระทรัพย์
 
1. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
2. นางสาววาสนา  กตะศิลา
3. นางเอ็มอร  พุมมา
4. นางวาสนา  นิยม
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงณัฐชา  รัตนวัน
2. เด็กหญิงปรียาพร  ลาภปรากฎ
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กชายกฤษดา  คำเขื่อง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทองผิว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 15 1. เด็กชายคมสัน  บุญคาร
 
1. นางวาสนา  นิยม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงจันจิรา  ใจมน
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  โพธิบุตร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทองผิว
2. นางกัญญนันทน์  พรรณยศวัฒน์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 5 1. เด็กชายพิทักษ์  รัตนะวัน
2. เด็กชายสุธิวัฒน์  อาจศรี
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  มูลชัย
 
1. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
2. นางวาสนา  นิยม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุไรโคตร
2. เด็กชายธนาพล  ทองเหมือน
3. เด็กหญิงศรัญญา  พงษ์ปลัด
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศิขรินทร์  จวงจันทร์
 
1. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราพร  นราวงษ์
 
1. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริตา  คาวี
 
1. นางกัญญนันทน์  พรรณยศวัฒน์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราพร  นราวงษ์
 
1. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีเสน
2. เด็กหญิงฤดี  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงวิไลพร  คนเที่ยง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สมสุข
5. เด็กหญิงสุรภา  สีเสน
6. เด็กหญิงอรัชพร  ภู่พลับ
 
1. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
2. นางเอ็มอร  พุมมา
3. นายสมพร  สมสุข
4. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายธนฤต  มากทอง
2. เด็กชายประพังกร  สาสังข์
3. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีเทศ
4. เด็กชายวัชรินทร์  มากสุทธิปาน
5. เด็กชายสุรพัส  มีแสง
 
1. นางสุภาพร  ทองคำฉุย
2. นางสุชาดา  ศรีโสภา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75.5 เงิน 20 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สมสุข
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  อ่อนหวาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงทรรศมน  ชาวประสา
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวรพรรณ  นราวงษ์
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรพร  นันทะบุตร
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  กตะศิลา
5. เด็กหญิงอรณิช  สาสังข์
6. เด็กหญิงอรอุมา  มูลไชย
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นายอรุณ  คงสุข
3. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
2. เด็กหญิงจิราพร  นราวงษ์
3. เด็กหญิงนภัสรา  กาหลง
4. เด็กหญิงภาวิณี  สะเดา
5. เด็กหญิงวัลวิสา  พรรษา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  นิวงษา
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางเอ็มอร  พุมมา
3. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 25 1. เด็กหญิงนันทิดา  กตะศิลา
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  กตะศิลา
3. เด็กชายสุริยันต์  ดงแดง
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  รัตนวัน
2. เด็กหญิงอัญธิชาพร  กตะศิลา
 
1. นางเอ็มอร  พุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชุลีพร  สามีแก้ว
2. เด็กหญิงสุกานต์ดา  ปรัชญาประเสริฐ
 
1. นางเอ็มอร  พุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชาลี
2. เด็กหญิงพานพลอยทิพย์  บริบาล
 
1. นางเอ็มอร  พุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชิตา  วิทา
 
1. นางเอ็มอร  พุมมา
 
46 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนันตญา  ทองสุทธิ์
 
1. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
 
47 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  คำแก้ว
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
 
48 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุภาพร  คำแก้ว
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
 
49 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  วิรุณพันธ์
 
1. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
 
50 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติมา  แก้วใส
2. เด็กหญิงกุลกันยา  คำแก้ว
3. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตนวัน
4. เด็กหญิงจิราพร  นราวงษ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เตีย
6. เด็กชายธีรภัทร  วิรุณพันธ์
7. เด็กชายนนทวัฒน์  มาตรภูธร
8. เด็กหญิงนวพร  ชมสีแก้ว
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีเสน
10. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
11. เด็กชายภานุพงษ์  กตะศิลา
12. เด็กชายภูตะวัน  จันทาทอง
13. เด็กชายมงคล  ศรีสมุทร
14. เด็กหญิงยุภาพร  คำแก้ว
15. เด็กหญิงฤดี  เหล็กกล้า
16. เด็กชายวทัญญู  โพธิยา
17. เด็กชายวรเชษฐ์  สีจาคำ
18. เด็กหญิงวิไลพร  คนเที่ยง
19. เด็กชายศราวุฒิ  กมล
20. เด็กหญิงศศิกานต์  สมสุข
21. เด็กหญิงสวรรยา  รัตนวัน
22. เด็กหญิงสุรภา  สีเสน
23. เด็กหญิงสุริมล  กตะศิลา
24. เด็กชายสุริยันต์  ดงแดง
25. เด็กหญิงอนันตญา  ทองสุทธิ์
26. เด็กชายอนันต์  ชาลือ
27. เด็กหญิงอรอมล  ชามนตรี
28. เด็กหญิงอรัชพร  ภู่พลับ
29. เด็กหญิงอารีนา  แจ่มศรี
30. เด็กชายเอกธนัช  สังข์เกิด
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
2. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
3. นายสมพร  สมสุข
4. นายสำราญ  บุญธรรม
5. นางเอ็มอร  พุมมา
6. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
7. นายพงษ์ศักดิ์   สิงหกุล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิดา  กตะศิลา
2. เด็กหญิงปภัสรา  ชัยเชิดชู
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสาเวียง
4. เด็กหญิงวัลวิสา  พรรษา
5. เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วชัย
6. เด็กหญิงเฉิดไฉไล  สาระทรัพย์
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
3. นางสาววาสนา  กตะศิลา
 
52 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 27 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  กตะศิลา
 
1. นางกัญญนันทน์  พรรณยศวัฒน์
 
53 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธีรกุล  พันธ์งาม
2. เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี
3. เด็กหญิงเบญจพร  ครองยุทธ
 
1. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
54 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงปภาวดี  ทองมี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ขุมทอง
3. เด็กหญิงเขมนิต  ศรีพันธ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทองผิว
2. นางกัญญนันทน์  พรรณยศวัฒน์
 
55 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชนะงาม
 
1. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
56 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญราช
 
1. นางเอ็มอร  พุมมา
 
57 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คูคำ
2. เด็กหญิงเมธาวี  สุมา
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางวันเพ็ญ  สังข์เกิด
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กชายสมเกียรติ  กตะศิลา
 
1. นางวาสนา  นิยม
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  คมสารพาง
 
1. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญราช
 
1. นางกัญญนันทน์  พรรณยศวัฒน์
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กหญิงเกศมณี  กตะศิลา
 
1. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
 
62 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวริศรา  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงอมรลักษณ์  พรมคุณ
3. เด็กหญิงอรทัย  พรรษา
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางทัศนีย์  โพธิ์งาม