สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายศิริโชค  สัชนะกูล
 
1. นางสุดาดวง  เอี่ยมทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงปรารวี  ไชยสนาม
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บัวระสอน
3. เด็กหญิงพีรยา  เงางาม
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  บรรลังก์
5. เด็กหญิงมีนตรา  ประนม
 
1. นางสายฝน  พงษ์พิพิธธรรม
2. นายสินทวี  ไชยพฤกษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายธนากร  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสายฝน  พงษ์พิพิธธรรม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 20 1. เด็กชายศุภฤกษ์  เกษศิลา
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุธิมา  นวลอินทร์
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 46 1. เด็กชายอนุวัตร  ธรรมทอง
 
1. นางสายฝน  พงษ์พิพิธธรรม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นารี
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรหมทา
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 41 1. เด็กชายจิราวุธ  สมถวิล
2. เด็กหญิงณิชาภา  เกษี
 
1. นางสาวมัทนา  ใจดี
2. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 57 1. เด็กหญิงสมศิริ  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสุวารี  เทียบคุณ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายชลกร  สังขะพงษ์
2. เด็กชายพงษ์อาทิตย์  ลาวัน
3. เด็กหญิงพลอยนภาพรรณ  คำนันท์
 
1. นางประไพ  เกตุชาติ
2. นางสุวารี  เทียบคุณ
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 30 1. เด็กชายจุฑาภพ  จันเพชร
2. เด็กชายสุชานนท์  พึ่งภักดิ์
 
1. นางอุไรรัตน์  วรรณทวี
2. นางสาวเกวรี  ไชยรา
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 41 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียวสะอาด
 
1. นางอุไรรัตน์  วรรณทวี