สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศิริปัญญา  บัวไข
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกนกอร  ศิลาวงศ์
2. เด็กหญิงจิราพร  สดใส
3. เด็กหญิงธัญยชนก  ยวงหิรัญ
 
1. นางสมศรี  เปรมาตุน
2. นางอุไรรัตน์  วรรณทวี
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายภาคิน  เทสานาเลา
 
1. นางอรทัย  ศิริจันทร์