สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกนกพร  พุทราเกิด
 
1. นางสาวปิยะพร  ไชยเสนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นารี
 
1. นายเชาว์  เอี่ยมทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรหมทา
 
1. นางมนัสนันท์  อินทศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.03 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายธีรภัทร  วรรณทวี
2. เด็กชายอนุชา  จันทงาม
 
1. นายนัทกรณ์  เพ็งอุดม
2. นางอุไรรัตน์  วรรณทวี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายวัชรชัย  ผะกาแดง
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ