สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกนกพร  พุทราเกิด
 
1. นางสาวปิยะพร  ไชยเสนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายศิริโชค  สัชนะกูล
 
1. นางสุดาดวง  เอี่ยมทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นารี
 
1. นายเชาว์  เอี่ยมทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรหมทา
 
1. นางมนัสนันท์  อินทศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงชญากาณฑ์  นกน้อย
2. เด็กหญิงปานไพลิน  บุญเกิด
3. เด็กหญิงวรรณพร  บัวหอม
 
1. นางมนัสนันท์  อินทศรี
2. นางสาวสุมาลี  สุหร่าย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายศุภฤกษ์  เกษศิลา
2. เด็กชายสหรัฐ  เสาศิริ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ระวังชนม์
 
1. นางหนูพิน  ธรรมนิยม
2. นายเชาว์  เอี่ยมทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรสุจินดา  ฟุ้งสุข
2. เด็กหญิงสุตานันท์  ไชยสนาม
3. เด็กหญิงสุธิมา  นวลอินทร์
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสุมาลี  สุหร่าย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.71 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรชัย  ผะกาแดง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ระวังชนม์
 
1. นางหนูพิน  ธรรมนิยม
2. นางสาวปิยะพร  ไชยเสนา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.03 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายธีรภัทร  วรรณทวี
2. เด็กชายอนุชา  จันทงาม
 
1. นายนัทกรณ์  เพ็งอุดม
2. นางอุไรรัตน์  วรรณทวี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงปรารวี  ไชยสนาม
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บัวระสอน
3. เด็กหญิงพีรยา  เงางาม
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  บรรลังก์
5. เด็กหญิงมีนตรา  ประนม
 
1. นางสายฝน  พงษ์พิพิธธรรม
2. นายสินทวี  ไชยพฤกษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติพร  มาลัย
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเติม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   อุดมรักษ์
4. เด็กหญิงสุกรรยา  ศรีลาภัย
5. เด็กหญิงสุมาลี  แสงดี
 
1. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์
2. นางสาวมัทนา  ใจดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักศรี
3. เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  หอมดอก
5. เด็กหญิงศุรีพร  วดีศรีภิรมย์
 
1. นางนิธินาถ  เรือง
2. นางมนัสนันท์  อินทศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กชายวัชรชัย  ไกรยา
 
1. นางสาวสายเพชร  หลาวทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมถวิล
2. เด็กชายณัฐพล  ศิริวาล
 
1. นางประไพ  เกตุชาติ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  สมมุ่ง
2. เด็กชายวรรธนะ  วรรณทวี
 
1. นางประไพ  เกตุชาติ
2. นางสาวสุมาลี  สุหร่าย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรย์ธร  กาญจนรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สกุณี
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุภาพ
4. เด็กหญิงพรสุจินดา  ฟุ้งสุข
5. เด็กหญิงพีรยา  เงางาม
6. เด็กหญิงรัตน์จรีย์  หนองหงอก
7. เด็กหญิงวัฒนาพร  พิศวงษ์
8. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ขอสุข
9. เด็กหญิงอารีษา  จันทร์ประเสริฐ
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีธรรม
 
1. นางมนัสนันท์  อินทศรี
2. นางสาวสุมาลี  สุหร่าย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กชายศิริโชค  สัชนะกูล
 
1. นางสาวมัทนา  ใจดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงนุชสิรี  ทูลภิรมย์
 
1. นางสาวมัทนา  ใจดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทมุข
 
1. นางสาวมัทนา  ใจดี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กชายปรีชา  แก้วกอง
2. เด็กชายปัญญากร  กิ่งทอง
3. เด็กชายปิยะพงษ์  ยอดโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวมัทนา  ใจดี
2. นางสารภี  ธรรมบุตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารียา  รักษาพันธ์
 
1. นายวิบูลย์  คำแปล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  เกษศิลา
 
1. นายวิบูลย์  คำแปล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
 
1. นางสายฝน  พงษ์พิพิธธรรม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายธนากร  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสายฝน  พงษ์พิพิธธรรม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 20 1. เด็กชายศุภฤกษ์  เกษศิลา
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุธิมา  นวลอินทร์
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 46 1. เด็กชายอนุวัตร  ธรรมทอง
 
1. นางสายฝน  พงษ์พิพิธธรรม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นารี
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  หอมดอก
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศิริปัญญา  บัวไข
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายวัชรชัย  ผะกาแดง
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรหมทา
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายฐาปนพงษ์  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายธรภัทร  โพธิพันธ์
3. เด็กชายธีรภัทร  อนันเต่า
4. เด็กชายวัชเรนท์  ยายีรัมย์
5. เด็กชายสุชานนท์  พึ่งภักดิ์
6. เด็กชายอภินันท์  ขันทอง
 
1. นางสาวปิยะพร  ไชยเสนา
2. นางหนูพิน  ธรรมนิยม
3. นางสุดาดวง  เอี่ยมทอง
 
35 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  ไชยสนาม
2. เด็กชายสิริโชค  สัชนะกูล
 
1. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 41 1. เด็กชายจิราวุธ  สมถวิล
2. เด็กหญิงณิชาภา  เกษี
 
1. นางสาวมัทนา  ใจดี
2. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วดี
2. เด็กชายอนุชา  จันทงาม
3. เด็กชายอัครชัย  ไชยโยธา
 
1. นางหนูพิน  ธรรมนิยม
2. นางสาวสายเพชร  หลาวทอง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิฌา  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงลัดดา  อินทร์คำ
3. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
 
1. นางอรทัย  ศิริจันทร์
2. นางนิธินาถ  เรืองนาม
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐกาญร์  ช่างดี
3. เด็กหญิงอารยา  อรินทร
 
1. นางอรทัย  ศิริจันทร์
2. นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงสุวิภา  สายรัตน์
3. เด็กหญิงอภิสรา  ไกรยา
 
1. นางจำเนียร  สมคะเนย์
2. นางสาวสุมาลี  สุหร่าย
 
41 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 57 1. เด็กหญิงสมศิริ  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสุวารี  เทียบคุณ
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายชลกร  สังขะพงษ์
2. เด็กชายพงษ์อาทิตย์  ลาวัน
3. เด็กหญิงพลอยนภาพรรณ  คำนันท์
 
1. นางประไพ  เกตุชาติ
2. นางสุวารี  เทียบคุณ
 
43 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกนกอร  ศิลาวงศ์
2. เด็กหญิงจิราพร  สดใส
3. เด็กหญิงธัญยชนก  ยวงหิรัญ
 
1. นางสมศรี  เปรมาตุน
2. นางอุไรรัตน์  วรรณทวี
 
44 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายภาคิน  เทสานาเลา
 
1. นางอรทัย  ศิริจันทร์
 
45 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 30 1. เด็กชายจุฑาภพ  จันเพชร
2. เด็กชายสุชานนท์  พึ่งภักดิ์
 
1. นางอุไรรัตน์  วรรณทวี
2. นางสาวเกวรี  ไชยรา
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 41 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียวสะอาด
 
1. นางอุไรรัตน์  วรรณทวี