สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์ชัยเลิศ
 
1. นายพงศ์นภา  ทองปัญญา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงสุดาพร  หลักบุญ
2. เด็กชายอภินนท์  สุนน้ำเที่ยง
 
1. นางศิริวรรณ  ศรชัย
2. นางสาวอภิรมย์  มะลิ