สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทขันธ์
2. เด็กชายธนโชติ  สมมาศ
 
1. นายอนุวัฒน์  บุญสิงห์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ไกรยา
2. เด็กหญิงชุดาภรณ์  บุราณ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ไกรยา
4. เด็กหญิงภัทรกุล   สุขมั่น
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองศรี
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางสาวมาลัยพร  โพธะเลศ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 30 1. เด็กชายจักรกฤษ  ไกรยา
2. เด็กหญิงสุธิดา  นามบุตร
 
1. นางสาวมาลัยพร  โพธะเลศ
2. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงศศิชา  ทองแสน
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  เกษกุล
 
1. นางสาวสุวภัทร  อินทร์ทรงพล
2. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงภัทรกุล  สุขมั่น
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุราณ
 
1. นางสาวสุวภัทร  อินทร์ทรงพล
2. นางวิไลวรรณ  ไกรยา