สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงมัสธุมาศ  ทองแสน
3. เด็กหญิงมินตรา  หล้าสงค์
 
1. นางสาวมาลัยพร  โพธะเลศ
2. นายสุวัจน์  เรืองแสง
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 89 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีมงคล
 
1. นางจารุณี  ดวงอาจ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ก้อนทอง
2. เด็กชายวสันต์  สายพรม
 
1. นางสาวสุวภัทร  อินทร์ทรงพล
2. นางวิไลวรรณ  ไกรยา