สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรกุล   สุขมั่น
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองศรี
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุราณ
 
1. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
2. นางสาวมาลัยพร  โพธะเลศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทขันธ์
2. เด็กชายธนโชติ  สมมาศ
 
1. นายอนุวัฒน์  บุญสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ไกรยา
2. เด็กหญิงชุดาภรณ์  บุราณ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ไกรยา
4. เด็กหญิงภัทรกุล   สุขมั่น
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองศรี
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางสาวมาลัยพร  โพธะเลศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนปกรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงเนตรลัดดา  นามบุตร
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางกาญจนา  ประถมบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองแสน
2. เด็กหญิงวศินี  เพ็งแจ่ม
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิฌา  มังกรรัตน์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เสนาพันธ์
 
1. นางกาญจนา  ประถมบุตร
2. นางจารุณี  ดวงอาจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ไกรยา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ลาโพตะมะ
 
1. นางกาญจนา  ประถมบุตร
2. นายประสิทธิ์  ไกรยา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 30 1. เด็กชายจักรกฤษ  ไกรยา
2. เด็กหญิงสุธิดา  นามบุตร
 
1. นางสาวมาลัยพร  โพธะเลศ
2. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงมัสธุมาศ  ทองแสน
3. เด็กหญิงมินตรา  หล้าสงค์
 
1. นางสาวมาลัยพร  โพธะเลศ
2. นายสุวัจน์  เรืองแสง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำเหลือง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาครินทร์
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุราณ
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางสาวมาลัยพร  โพธะเลศ
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงศศิชา  ทองแสน
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  เกษกุล
 
1. นางสาวสุวภัทร  อินทร์ทรงพล
2. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายจักรกฤษ  ไกรยา
2. เด็กหญิงสุธิดา  นามบุตร
 
1. นางสาวสุวภัทร  อินทร์ทรงพล
2. นางมยุรีย์  มหาจักร์
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงภัทรกุล  สุขมั่น
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุราณ
 
1. นางสาวสุวภัทร  อินทร์ทรงพล
2. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์ญาดา  ไกรยา
2. เด็กหญิงสุธิสา   ดวงอาจ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ชัยพิมพ์
 
1. นางมยุรี  มหาจักร
2. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 89 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีมงคล
 
1. นางจารุณี  ดวงอาจ
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกันตพิชญ์  คำเครื่อง
2. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยบุตร
3. เด็กชายพงศกร  สอนสุภาพ
 
1. นางกาญจนา  ประถมบุตร
2. นางจารุณี  ดวงอาจ
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงวรัญญา  เสกแสร้ง
3. เด็กหญิงอรนภา  ไกรยา
 
1. นางกาญจนา  ประถมบุตร
2. นางจารุณี  ดวงอาจ
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงอ่อน
 
1. นางกาญจนา  ประถมบุตร
2. นางกาญจนา  ประถมบุตร
 
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนิพล  จันมณี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เวินซิว
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางสาวสุวภัทร  อินทร์ทรงพล
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ก้อนทอง
2. เด็กชายวสันต์  สายพรม
 
1. นางสาวสุวภัทร  อินทร์ทรงพล
2. นางวิไลวรรณ  ไกรยา