สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมจิต สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงกมลกานต์  สาดา
 
1. นางอำไพ  ทองคำปั้น
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 53.8 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงพรสินี  ไชยสาร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  หนุนวงศ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายภาณุพงษ์  ขันติวงศ์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 75 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ก้อนคำ
 
1. นางอำไพ  ทองคำปั้น
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงกัลยา  ถินนาวัน
2. เด็กชายสิริภัทร  วงษ์จร
3. เด็กชายอัจฉริยะพงษ์   เชิดสุข
 
1. นายเอกนรินทร์  แก้วหล้า
2. นางสาวสุวรรณา  จันทรา
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กชายตันติกร  รัตนา
2. เด็กหญิงอัจฉริยะพร  เชิดสุข
3. เด็กหญิงเด็กหญิงปาราวตรี  หลักเพชร
 
1. นางสาวอำภา  สุทธภักดี
2. นางอุทัย  โยธิคาร์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายชยากร  บุญยารมย์
 
1. นางอำไพ  ทองคำปั้น