สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  หาญห้าว
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงฐิติชยา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงธนาภา  มีบุญ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ยังดี
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.5 ทอง 17 1. เด็กหญิงธีราพร  พรหมคุณ
2. เด็กหญิงวริศรา  สุทธสนธิ์
3. เด็กหญิงสรัลชนา  หาญห้าว
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วเรือน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วคำงาม
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โคตรสวรรค์
5. เด็กหญิงอริสรา  ธรรมจักร์
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นางจิรัชยา  บุญกันหา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงธีราพร  พรหมคุณ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หาญห้าว
4. เด็กหญิงสรัลชนา  หาญห้าว
5. เด็กหญิงอริศรา  สุทธสนธิ์
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กหญิงกันตาธรณ์  บุญปัญญา
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงนภเกตต์  จันทรพรม
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 15 1. เด็กชายอัญญามัญญ์  แก่นท้าว
2. เด็กชายเมืองแมน  พรหมทา
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลือขจร
2. เด็กชายภูตะวัน  เปรมจิต
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติกร  บุญเย็น
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณกูฏ
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงธัญญาพร  สระแก้ว
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงเสาวณี  โพนพันธ์
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงชยุดา  สระแก้ว
2. เด็กชายพัชรพล  มงคลเศรษฐกิจ
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
2. นางจินตนา  พรหมทา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อาจคำพันธ์
2. เด็กหญิงสรัญญา  คำมุงคุล
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
2. นางสาวเพ็ญศรี  พรหมคุณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วเรือน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยสนาม
3. เด็กหญิงดลยา  พวงจำปา
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
2. นางจิรัชยา  บุญกันหา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายจารุวิทย์  แห้งสะอาด
2. เด็กชายปรินทร  โคตรศิริ
3. เด็กชายสราวุธ  สกุลบึงบูรพ์
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
2. นางคำพอง  ศิริบุรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายชัชชพล  สาขะยัง
 
1. นางจิรัชยา  บุญกันหา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 40 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  ธรรมนาม
 
1. นางจิรัชยา  บุญกันหา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงธีราพร  พรหมคุณ
2. เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณกูฏ
3. เด็กหญิงเสาวณี  โพนพันธ์
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
2. นายศักดา  บุญปัญญา
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายบุญญรัตน์  สุดตานนท์
2. เด็กชายเลิศรัสม์  ศรีเกษ
 
1. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
2. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  นนท์ตา
2. เด็กหญิงนภสร  ลือขจร
 
1. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
2. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กหญิงจริยา  ตะโสทะรัตน์
2. เด็กหญิงชนากานต์  สุขอยู่
3. เด็กหญิงอภิญญา  จำปาอ่อน
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายนิรัตน์  ทองปัญญา
2. เด็กชายวิชัยวัช  แซ่ล้อ
 
1. นางวิมล  นิยมพันธ์
2. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คำหมาย
2. เด็กชายภารดา  ประชุมพล
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวณี  โพนพันธ์
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายคฑาวุธ  มีบุญ
2. เด็กหญิงสลินทิพย์  เรืองมนตรี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  โล่ทอง
 
1. นางวิมล  นิยมพันธ์
2. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพงศ์  จินาวัลย์
2. เด็กชายธีรยุทธ์  เผดิมวงศ์
3. เด็กชายอนาวิล  ศรสำแดง
 
1. นางวิมล  นิยมพันธ์
2. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 8 1. เด็กชายปรเมธ  ทนทนาน
2. เด็กชายวชินชัย  ใยสี
 
1. นางวิมล  นิยมพันธ์
2. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์