สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงธนาพร  บุญปัญญา
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.25 เงิน 45 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โคตรสวรรค์
 
1. นางจินตนา  พรหมทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 34 1. เด็กหญิงศศิประภา  กันทะพันธ์
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หาญห้าว
3. เด็กหญิงศศิประภา  กันทะพันธ์
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายวิชัยยุทธ  ชาวสวน
2. เด็กชายสราวุธ  สกุลบึงบูรพ์
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นายศักดา  บุญปัญญา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ลือขจร
 
1. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงนิรชา  นนท์ตา
2. เด็กชายประพรต  รอดชีวา
 
1. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
2. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิรัตน์  ทองปัญญา
2. เด็กชายประพรต  รอดชีวา
3. เด็กชายพงศ์พล  คำแพง
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงกรวรรณ  โฆษณา
 
1. นางปราณี  จารุรัชกุล
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงพัชรมัย  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงภัทรธิรา  บุญปัญญา
3. เด็กชายเลิศศักดิ์  สายสุด
 
1. นางเยาวลักษณ์  จินาวัลย์
2. นางปราณี  จารุรัชกุล
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ธรรมวัตร
 
1. นางเยาวลักษณ์  จินาวัลย์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กชายจักรรินทร์  นามสุวอ
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  เสน่หา
3. เด็กชายศุภกิตติ์  พรหมทา
 
1. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
2. นางวิมล  นิยมพันธ์