สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ธรรมจักร์
 
1. นางจินตนา  พรหมทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หาญห้าว
2. เด็กหญิงวริศรา  สุทธสนธิ์
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
2. นายศักดา  บุญปัญญา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญปัญญา
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงวริศรา  สุทธสนธิ์
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.98 ทองแดง 28 1. เด็กชายปณิธาน  ใบทอง
2. เด็กชายยุคลธร  พรหมทา
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นายศักดา  บุญปัญญา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงพิชชาภา  บุญกันหา
2. เด็กหญิงสภัสรา  ซื้อสัตย์
3. เด็กหญิงสุมินตรา  พวงจำปา
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอกลาง
2. เด็กหญิงพัชรมัย  บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงภัทธิรา  บุญปัญญา
 
1. นางเยาวลักษณ์  จินาวัลย์
2. นางปราณี  จารุรัชกุล