สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุงขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายนภัส  ผกาแดง
2. เด็กชายศุภากร  สิงห์คำ
 
1. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
2. นางธนัชพร  บุตศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขทำ
2. เด็กชายนันทกร  อนงค์ถวิล
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  วรรณวงษ์
4. เด็กหญิงปัสมาภรณ์  วงเทเวส
5. เด็กชายพงศกร  สิงห์คำ
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางนางเตือนใจ  สมสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์คำ
2. เด็กชายวรพจน์  สิุชานิธิกุล
 
1. นางเตือนใจ  สมสุข
2. นางวรันธร   ทองสุทธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมั่น
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  จำปาพันธ์
 
1. นางเตือนใจ  สมสุข
2. นางเตือนใจ  สังข์วัง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายทำนอง  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงสศิรันนัตน์  สมทิพย์
 
1. นางเตือนใจ  สมสุข
2. นางธนัชพร  บุตศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 23 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  วรรณวงษ์
2. เด็กชายพงศกร  สิงห์คำ
3. เด็กชายพานุวัฒธ์  วิรุณพันธ์
 
1. นายสรพลรชต  โพธิวัฒน์
2. นางเตือนใจ  สมสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 19 1. เด็กชายนภัส  ผกาแดง
2. เด็กชายศุภากร  สิงห์คำ
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  อ่อนพิมพ์
 
1. นางเตือนใจ  สังข์วัง
2. นายสรพลรชต  โพธิวัฒน์
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิรฎา  จันเทศ
 
1. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วันนาศ
2. เด็กชายภานุพงษ์  พรประไพ
3. เด็กชายศุภากร  สิงห์คำ
 
1. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
2. นางธนัชพร  บุตศรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คุณวัตร
2. เด็กหญิงวนิดา  ศรชัย
3. เด็กหญิงสิรฎา  จันเทศ
 
1. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
2. นางสาววาสนา  พรมศรี
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณภา  พรมศรี
 
1. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิง้น้ำฝน  ชมสมบัติ
 
1. นางธนัชพร  บุตศรี
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณภา  พรมศรี
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 1. เด็กชายทิวากร  สุภาพ
2. เด็กหญิงนฤมล  สมจิตร
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อินทนู
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางเตือนใจ  สังข์วัง
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายศราวุฒ  บุตรศรี
2. เด็กชายอนุพงษ์  วรรณวงษ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  เมืองแสน
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางธนัชพร  บุตศรี