สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุงขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงสิรฎา  จันเทศ
 
1. นางเตือนใจ  สังข์วัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.8 เงิน 27 1. เด็กหญิงมนัสพร  ผกาแดง
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรดอก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วรรณวงษ์
 
1. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
2. นางเตือนใจ  สังข์วัง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงนริศรา  แสนแก้ว
3. เด็กชายภัทราวุฒิ  คำพระ
4. เด็กหญิงวิภาวดี  พรมดวง
5. เด็กหญิงโสธิตา  จอมสมสา
 
1. นายณรงค์เกียรติศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 48 1. เด็กชายกันตวีร์  เนตรโนนหวาย
 
1. นายอดินันท์  โมคภา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 31 1. เด็กชายนันทกร  อนงค์ถวิล
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  วรรณวงษ์
3. เด็กชายพานุวัฒธ์  วิรุณพันธ์
4. เด็กหญิงพิชชากร  รู้พูด
5. เด็กชายรัชพล  มาตย์เถื่อน
6. เด็กหญิงุอุไรวรรณ  อินทนู
 
1. นายณรงค์เกียรติศักดิ์  พลศักดิ์
2. นายอดินันท์  โมคภา
3. นายสรพลรชต  โพธิวัฒน์
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรดอก
 
1. นายอดินันท์  โมคภา
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนพร  บัวนิล
 
1. นายอดินันท์  โมคภา