สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุงขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรชัย
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรดอก
 
1. นางเตือนใจ  สังข์วัง
2. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงพิชชากร  รู้พูด
3. เด็กหญิงวรรณิดา  อัมพวา
4. เด็กหญิงสศิรันนัตน์  สมทิพย์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อินทนู
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นายอดินันท์  โมคภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คุณวัตร
2. เด็กชายภานุพงษ์  พรประไพ
3. เด็กหญิงมนัสพร  ผกาแดง
4. เด็กหญิงวนิดา  ศรชัย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วรรณวง
 
1. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
2. นางเตือนใจ  สังข์วัง
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงบุญญานุช   รองสุพรรณ
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 42 1. เด็กชายคณิศร  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ชมสมบัติ
 
1. นายณรงค์เกียรติศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางเตือนใจ  สังข์วัง