สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงนันธิดา  เกษศิริ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  นามพรหม
 
1. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
2. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิเบต  สิทโท
2. เด็กชายรถกฤต  มโนรัตน์
 
1. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
2. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงชญาวาดา  เกษศิริ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ธงภักดิ์
3. เด็กหญิงปฏิมาพันธ์  พันธ์ขาว
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  การะเกษ
5. เด็กชายอนุชิต  เกษศิริ
 
1. นายสุวัฒน์  ใยธรรมมา
2. นางศิริญญา  ไกรเมฆ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชจิรา  หนองหงอก
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  หนองหงอก
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พันธ์งาม
 
1. นายสัจจา  เจริญศรีเมือง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายชนะชัย  อินทร์ใหญ่
 
1. นายสัจจา  เจริญศรีเมือง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายภัทรชน  ซอกรัมย์
 
1. นางอาภรณ์  มีบุญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 13 1. เด็กชายพีระชัย  เตมียะ
 
1. นางอาภรณ์  มีบุญ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายชินกร  คำบ่อ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกษศิริ
3. เด็กชายดนัยฤทธิ์  พันธ์งาม
 
1. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
2. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กหญิงจิราพร  เพชรหงส์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จอมเกาะ
3. เด็กหญิงอัญชลี  เกษศิริ
 
1. นายเอกอนันต์  สมภาค
2. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 27 1. เด็กหญิงอัญชลี  เกิดสุข
 
1. นางเพ็ศรี  อารีย์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายพาทิศ  การะพันธ์
2. เด็กหญิงรัตชนิดา  สิทธิ์โท
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร
 
1. นางปุณยาวีร์  สีวะสุทธ์
2. นางนำฝน  รัชสีห์
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายกฤษฏิ์  อารมณ์
 
1. นางเพ็ญศรี  อารีย์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐวัตร  เทศบุตร
2. เด็กชายรัฐวุฒิ  เทศบุตร
 
1. นายสัจจา  เจริญศรีเมือง
2. นายสุวัฒน์  ใยธรรมมา
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายปวีณ  ชินสอน
2. เด็กหญิงภาศุกานต์  ทองทวน
3. เด็กชายวิเศษสักดิ์  รัชสีห์
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
2. นางจันทะนา  สมภาค