สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์ศักดิ์
 
1. นางสาวหมิวดี  วรรณวงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทวดี  สายสิน
2. เด็กหญิงนภัส  หนองหงอก
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  นามพรหม
4. เด็กหญิงสุจิตรา  พันธ์งาม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุข
 
1. นายสุวัฒน์  ใยธรรมมา
2. นายสัจจา  เจริญสรีเมือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 48 1. เด็กหญิงนภัส  หนองหงอก
 
1. นายสัจจา  เจริญศรีเมือง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  การะเกษ
 
1. นางศิริญญา  ไกรเมฆ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงชญารัตน์  หิรัญจารุพงษ์
 
1. นางอาภรณ์  มีบุญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 27 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ใจดี
2. เด็กหญิงเกษดา  พันธ์งาม
 
1. นางอาภรณ์  มีบุญ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงศกุนตลา  ปุตะคาม
2. เด็กหญิงศิรินทิรา  เกษศิริ
3. เด็กหญิงสุปรียา  วิมุตกุล
 
1. นางนำฝน  รัชสีห์
2. นางจุฑารัตน์  กำเกลี้ยง
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายคำรณ  เกษี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หนองบัว
 
1. นายสัจจา  เจริญศรเมือง
2. นางสาวรุ่งนภา  กำเกลี้ยง