สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงศิริเนตร  เกษศิริ
 
1. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  พันธ์งาม
2. เด็กชายวสันต์  พิมพ์นนท์
3. เด็กหญิงศศิประภา  ใบเงิน
 
1. นางวรรณภา  พรหมคุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จอมเกาะ
2. เด็กชายพงศ์ธร  ทองจันทร์
 
1. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
2. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายศิวกร  รักษาชอบ
 
1. นางศิริญญา  ไกรเมฆ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงฐาทิยา  ไชยโคตร
2. เด็กชายณัฐพล  จอมเกาะ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีนวล
4. เด็กชายภานุพงค์  พันธ์งาม
5. เด็กชายวิชญะ  สายรัตน์
6. เด็กหญิงอุมาพร  พรหมทา
 
1. นายสมคิด  แก้วศรีหาวงศ์
2. นายเอกอนันต์  สมภาค
3. นายสัจจา  เจริญศรีเมือง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 35 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์งาม
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พูนพัฒนาทรัพย์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พูนพัฒนาทรัพย์
4. เด็กชายนวพล  พิมพ์นนท์
5. เด็กชายพรพจน์  ปัญญาสูง
6. เด็กชายวัชระ  เกษศิริ
 
1. นายเอกอนันต์  สมภาค
2. นายสมคิด   แก้วศรีหาวงศ์
3. นายสัจจา  เจริญศรีเมือง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุทธิดา  หนองบัว
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กำเกลี้ยง