สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.25 ทอง 21 1. เด็กหญิงรัตนา  คำงาม
 
1. นางประภา  ทองตัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงสาริณี  วงค์คำแพง
 
1. นางประภา  ทองตัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.08 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุทธ  ทองปัญญา
2. เด็กชายประเสริฐ  บริยัง
 
1. นายเทพพิทักษ์  ทาริยะอินทร์
2. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิกา  พรมมา
2. เด็กหญิงปุณยนุช  นันทดิลก
3. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ชูขุนทด
4. เด็กหญิงอาทิญาภรณ์  เกษศิริ
5. เด็กหญิงอิษบู  สายสิน
 
1. นางสาวกาญจนา   สาสาย
2. นางอารีย์รัตน์  มะโนรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มะโนรัตน์
 
1. นางวิลาวัลย์   แจ้งสว่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงปุณยนุช  นันทดิลก
 
1. นายทวีศักดิ์  ราชสมบัติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กชายทักษิณ  มะเดื่อ
 
1. นายชินกร  พิมพ์ทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงนันทิกา  พรมมา
 
1. นางสาวประภาพร  สมศรี
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ดำเดช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำอาง
3. เด็กชายทัศติพงษ์  บัวพันธ์
4. เด็กหญิงนฤมล  สระแก้ว
5. เด็กหญิงนันทิกา  พรมมา
6. เด็กหญิงพรธิตา  หนองบัว
7. เด็กชายภูวนาถ  คงช่วย
8. เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยเลิศ
9. เด็กหญิงวัลลภัคร  กุละพัด
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ป้องสีดา
11. เด็กหญิงสาริณี  วงค์คำแพง
12. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ชูขุนทด
13. เด็กชายอรรถวุฒิ  คำใส
14. เด็กชายอังศุธร  งาหอม
15. เด็กหญิงอาทิญาภรณ์  เกษศิริ
16. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองปัญญา
 
1. นางสาวนุชชะลี  ทีมอย
2. นายชินกร  พิมพ์ทอง
3. นางสาวประภาพร  สมศรี
4. นางสาวกาญจนา   สาสาย
5. นายสุพล  สุพิมพ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวประภาพร  สมศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงปุณยนุช  นันทดิลก
 
1. นางสาวนุชชะลี  ทีมอย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนันทิกา  พรมมา
2. เด็กหญิงอาทิญาภรณ์  เกษศิริ
 
1. นางสาวนุชชะลี  ทีมอย
2. นางสาวประภาพร  สมศรี
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพลอยแก้ว   สุดา
 
1. นางอารีย์รัตน์  มะโนรัตน์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองปัญญา
 
1. นางวรารัตน์  สมพงษ์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายทัศติพงษ์  บัวพันธ์
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  คำใส
 
1. นางสาวกาญจนา   สาสาย
2. นางสาวนิติญา  นามวงศ์ษา