สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  งาตา
 
1. นางประภา  ทองตัน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ชูขุนทด
 
1. นายชินกร  พิมพ์ทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 37 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สารคูณ
 
1. นางวรารัตน์  สมพงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงพรธิตา  หนองบัว
 
1. นางสาวนุชชะลี  ทีมอย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงอิษบู  สายสิน
 
1. นายชินกร  พิมพ์ทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงอิษบู  สายสิน
 
1. นายชินกร  พิมพ์ทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กชายธีรชัย  พิจิตรวัยปรีชา
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ชูไชยะ
 
1. นางสาวนิติญา   นามวงศ์ษา
2. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงกัลยาพร  พิจิตรวัยปรีชา
 
1. นางอารีย์รัตน์  มะโนรัตน์
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 30 1. เด็กชายอังศุธร  งาหอม
2. เด็กหญิงอัมพร  คำงาม
 
1. นายศักดิ์ศรี  สมพงษ์
2. นางวรารัตน์  สมพงษ์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กชายทักษิณ  มะเดื่อ
 
1. นางวรารัตน์  สมพงษ์