สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เกตหนองโพธิ์
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  โคตรรัตน์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิยม
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายรัฐธนพันธ์  เขาแก้ว
 
1. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.08 เงิน 11 1. เด็กชายชลวิทย์  พราวศรี
2. เด็กชายชวัลวิทย์  งามแสง
 
1. นายสุพิชญ์  คำจันทร์
2. นายเลิศพงษ์  ธรรมกิตติพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงสรชา  สุระโคตร
2. เด็กหญิงสโรชา  สุระโคตร
3. เด็กหญิงอารดา   เหลือล้น
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  มณีนิล
5. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  จิรานันท์สิริ
 
1. นางทองมี  หารไชย
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตนา
 
1. นางเบญจพร  นันทะเสน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายเดชดา  จูเจริญ
 
1. นายสงวน  จังอินทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เกตหนองโพธิ์
 
1. นายสงวน  จังอินทร์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กชายคณิน  กมล
2. เด็กชายคณุตม์  กมล
3. เด็กชายชาคริต   จิตติพันธ์
4. เด็กชายทนงศักดิ์  สืบสนธ์
5. เด็กชายทศพล  คำแสน
6. เด็กชายวิชากร  สุทธิโพธิ์
 
1. นายสุริยันต์  สายหงษ์
2. นายวีระศักดิ์  ประดับศรี
3. นายสงวน  จังอินทร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กชายภพตะวัน  อุประ
2. เด็กชายวชิรพล  วิชัยวงษ์
 
1. นายจารุวัฒน์  สีทิม
2. นางสาวฐิติรัตน์  ซาพะวงษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงปวีณอร  แดงเดื่อ
2. เด็กหญิงปิยาพร  แดงเดื่อ
 
1. นายจารุวัฒน์  สีทิม
2. นางสาวฐิติรัตน์  ซาพะวงษ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นิยม
2. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนวรางกูล
3. เด็กชายพนมกร  ทันใจ
 
1. นางพรนิชา  นรสาร
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  วงค์มณี
 
1. นางเบญจพร  นันทะเสน
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายภูมิเทพฤทธิ์  หม่องแฉ
 
1. นางนิภา  ครองงาม
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายภูวนาถ  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงสุรัติยา  ผกากรอง
3. เด็กหญิงเมธินี  ตากแดดหัวโทน
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์