สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เกตหนองโพธิ์
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง
 
1. นางเบญจวรรณ  ผลอ้อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 22 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิลารักษ์
 
1. นายสุพิชญ์  คำจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติภพ  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงณััฐธิดา  เจตนา
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะนะ
 
1. นางเบญจวรรณ  ผลอ้อ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภพ  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เกตหนองโพธิ์
3. เด็กหญิงศศิชล   เครือแสง
 
1. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
2. นายพิชิต  ชูลิขิต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  โคตรรัตน์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิยม
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายรัฐธนพันธ์  เขาแก้ว
 
1. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เกตหนองโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตนา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มณีนิล
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.08 เงิน 11 1. เด็กชายชลวิทย์  พราวศรี
2. เด็กชายชวัลวิทย์  งามแสง
 
1. นายสุพิชญ์  คำจันทร์
2. นายเลิศพงษ์  ธรรมกิตติพันธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.51 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายนันทวัน  แสงเพชร
2. เด็กชายศุภโชค  กตะศิลา
 
1. นายเลิศพงษ์  ธรรมกิตติพันธ์
2. นายสุพิชญ์  คำจันทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายธนดล  บุุญธรรม
2. เด็กชายอวยชัย  พันธ์ศรี
 
1. นายเลิศพงษ์  ธรรมกิตติพันธ์
2. นายสุพิชญ์  คำจันทร์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ไกรบุตร
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แก่นจักร
3. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ดงแดง
4. เด็กหญิงพรพิมล  พลซา
5. เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต
 
1. นางทองมี  หารไชย
2. นายพิชิต  ชูลิขิต
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงสรชา  สุระโคตร
2. เด็กหญิงสโรชา  สุระโคตร
3. เด็กหญิงอารดา   เหลือล้น
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  มณีนิล
5. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  จิรานันท์สิริ
 
1. นางทองมี  หารไชย
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกันติชา  จันทร์ทะมูล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญเฌอ
3. เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บรรจงนอก
5. เด็กชายวุฒิชัย  ลาลุน
 
1. นางธนพร  ศรีละพันธ์
2. นางสาวพิรดา  ศุภศร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 1. เด็กหญิงจิดามาตร์  สมเสนาะ
 
1. นางธัญญธร  รัตนวัน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กชายภูมิเทพฤทธิ์  หม่องแฉ
 
1. นางนิภา  ครองงาม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เกตหนองโพธิ์
2. เด็กชายสืบศักดิ์  สีหบุตร
 
1. นางเบญจวรรณ  ผลอ้อ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายกอบชัย  ทองกลาง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เซ็นนอก
4. เด็กชายวรฤทธิ์  เสน่หา
5. เด็กหญิงศศิชล  เครือแสง
6. เด็กหญิงศศิณา  เปษาโก
7. เด็กหญิงสลิลญาดา  หลาวทอง
8. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  แซ่งั้ง
9. เด็กหญิงอรนิดา  พราวศรี
10. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ชะรินท์
 
1. นางธนพร  ศรีละพันธ์
2. นายสงวน  จังอินทร์
3. นางสาวมยุณี  ศรีสมพร
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ประสมศรี
2. เด็กหญิงรุจิกร  สงเมือง
 
1. นายเชวง  ผาสุก
2. นางพยอม  หลักหาญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 13 1. เด็กหญิงสรรชา  มีแสง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฤทัย  คำแหล่
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายสุระชัย  ติละบาล
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิรา  พิลารัตน์
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ฉิมมาลี
2. เด็กหญิงวันทนี  จำเริญ
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นายสุพิชญ์  คำจันทร์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 16 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บัวงาม
2. เด็กชายอดิเทพ  สาริดดี
3. เด็กชายอมรศักดิ์  โสสุด
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายเมธี  วิรุณพันธ์
 
1. นางอัปสร  ราษีบุษย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไพริน  อาษาสุข
 
1. นางอัปสร  ราษีบุษย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูบดินทร์  อินศิริ
 
1. นางทองมี  หารไชย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงสรชา  สุระโคตร
 
1. นางทองมี  หารไชย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตนา
 
1. นางเบญจพร  นันทะเสน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กชายภูมิเทพฤทธิ์  หม่องแฉ
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสโรชา  สุระโคตร
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 62.6 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวริษฐา  ทองด้วง
 
1. นายสงวน  จังอินทร์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ประสมศรี
 
1. นายสงวน  จังอินทร์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายวรวิทย์  นวลสุธา
 
1. นายสงวน  จังอินทร์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายเดชดา  จูเจริญ
 
1. นายสงวน  จังอินทร์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เกตหนองโพธิ์
 
1. นายสงวน  จังอินทร์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติภพ  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตนา
 
1. นางธนพร  ศรีละพันธ์
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กชายคณิน  กมล
2. เด็กชายคณุตม์  กมล
3. เด็กชายชาคริต   จิตติพันธ์
4. เด็กชายทนงศักดิ์  สืบสนธ์
5. เด็กชายทศพล  คำแสน
6. เด็กชายวิชากร  สุทธิโพธิ์
 
1. นายสุริยันต์  สายหงษ์
2. นายวีระศักดิ์  ประดับศรี
3. นายสงวน  จังอินทร์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกอบชัย  ทองกลาง
2. เด็กหญิงคริศฐา  คุณมาศ
3. เด็กชายจรูญ  พาหา
4. เด็กหญิงทวีลาภ  นาคธร
5. เด็กชายพนมกร  ทันใจ
6. เด็กชายภพตะวัน  อุประ
7. เด็กชายวชิรพล  วิชัยวงษ์
8. เด็กชายศุภณัฐ  พรหมคุณ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  สันโสภา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกษสร
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
2. นางทองมี  หารไชย
3. นางสาวฐิติรัตน์  ซาพะวงษ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงนารถฐชา  วาโย
2. เด็กหญิงวิไลพร  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงอารียา  สีหาอาจ
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
2. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
44 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงสโรชา  มีแสง
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต
 
1. นายจารุวัฒน์  สีทิม
2. นางสาวฐิติรัตน์  ซาพะวงษ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กชายภพตะวัน  อุประ
2. เด็กชายวชิรพล  วิชัยวงษ์
 
1. นายจารุวัฒน์  สีทิม
2. นางสาวฐิติรัตน์  ซาพะวงษ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงปวีณอร  แดงเดื่อ
2. เด็กหญิงปิยาพร  แดงเดื่อ
 
1. นายจารุวัฒน์  สีทิม
2. นางสาวฐิติรัตน์  ซาพะวงษ์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชลดา  บุญญาตระกูล
2. เด็กชายพนมกร  ทันใจ
3. เด็กหญิงศศิชล   เครือแสง
4. เด็กหญิงสลิลญาดา  หลาวทอง
5. เด็กหญิงอรนิชา  พราวศรี
6. เด็กหญิงอรัญญา  วิลัย
 
1. นางพรนิชา  นรสาร
2. นางสมหมาย  ไชยโพธื์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติภพ  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกษสร
3. เด็กหญิงอารียา  สีหาอาจ
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
2. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทวีลาภ  นาคาธร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อุ่นอก
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มณีนิล
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมคุณ
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงลิษา  สวนดี
2. เด็กหญิงวิไลพร  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงอรุณี  การะปักษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมคุณ
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงสุมินตรา  เอกศิริ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินตะนัย
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมคุณ
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นิยม
2. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนวรางกูล
3. เด็กชายพนมกร  ทันใจ
 
1. นางพรนิชา  นรสาร
 
53 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  วงค์มณี
 
1. นางเบญจพร  นันทะเสน
 
54 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  สีเสน
2. เด็กชายชินกร  แสนมาตร
3. เด็กชายผดุงกิจ  กตะศิลา
 
1. นางเบญจพร  นันทะเสน
 
55 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  สีเสน
 
1. นางเบญจพร  นันทะเสน
 
56 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายภูมิเทพฤทธิ์  หม่องแฉ
 
1. นางนิภา  ครองงาม
 
57 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายภูวนาถ  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงสุรัติยา  ผกากรอง
3. เด็กหญิงเมธินี  ตากแดดหัวโทน
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
58 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรรินทร์  เอกศิริ
2. เด็กชายรัฐธนพันธ์  เขาแก้ว
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
59 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงลิษา  สวนดี
2. เด็กชายอนุวงษ์  วงษ์ชาน้อย
 
1. นางนุกูล  ต้นพรหม
2. นางธนพร  ศรีละพันธ์
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมจรรย์
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์
 
1. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรศักดิ์์  กตะศิลา
 
1. นางนุกูล  ต้นพรหม
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์
 
1. นางทองมี  หารไชย
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  สุดสา
 
1. นางธัญธร  รัตนวัน
 
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนิดา  แก้วกอง
2. เด็กหญิงสุมินตรา  เอกศิริ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญตะนัย
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
2. นางฉวีวรรณ  พรหมคุณ
 
66 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรนภัส  สงเมือง
2. เด็กชายศิรพัชร  บุตรรม
3. เด็กหญิงศิริภัทรา  สุุระบุตร
 
1. นางพรนิชา  นรสาร
 
67 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายภูมิเทพฤทธิ์  หม่องแฉ
 
1. นายจารุวัฒน์  สีทิม
2. นางสาวฐิติรัตน์  ซาพะวงษ์
 
68 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  สงเมือง
2. เด็กชายนุธิพงษ์  จงราช
3. เด็กชายเดชาธร  ธรรมวัตร
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
2. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
69 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภคพล  พรหมทา
2. เด็กชายภูตะวัน  โถทอง
3. เด็กชายศุภกิจ  โถทอง
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
2. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์