สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลวิทย์  สุดดี
2. เด็กชายพิสุทธิ์  โพธิ์เงิน
3. เด็กชายพีรภัทร  วงษ์ทอง
4. เด็กชายรัตนชัย  ทวีสาร
5. เด็กชายศริมงคล  จันทพันธ์
6. เด็กชายอโนทัย  เกลี้ยงไธสง
 
1. นายสมพงษ์  สังข์วัง
2. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงวงค์
2. เด็กหญิงศิรินทร  จันทพันธ์
 
1. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
2. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนทิชา  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงนริยา  ธรรมวัตร
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธการ  จันทร์หอม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หลิ่วนารี
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นายสมพงษ์  สังข์วัง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กชายนพรัตน์  สุภาพ
2. เด็กชายศิวกร   วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงเกศินี  วรรณวงษ์
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีคำ
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายชัยมงคล  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายพงศกร  นามขันธ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
2. นางสุภาพร  คำปลิว
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สุภาพ
2. เด็กหญิงพิสมัย  แดงบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุธาสินีย์  แสงบุรมย์
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
2. นางสุภาพร  คำปลิว
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คำอ้วน
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุวรรณเพ็ชร
2. เด็กชายตะวันชัย  แดงบุญเรือง
3. เด็กชายอนพัช  สุวรรณเพ็ชร
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร