สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงวารุณี  ยินดี
 
1. นายบุรี  อินธิจักร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายชนสรณ์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงขวัญกมล  คงอาษา
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ธรรมวัตร
3. เด็กหญิงประกายทิพย์  สุภาพ
4. เด็กหญิงพนิชดา  แดงบุญเรือง
5. เด็กหญิงวริศรา  แดงบุญเรือง
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
2. นางอรสุดา  โพธิ์ภักดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.4 เงิน 15 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิยม
 
1. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงพนิชดา  แดงบุญเรือง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิยม
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงนริยา  ธรรมวัตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หลิ่วนารี
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เวียงแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 31 1. เด็กหญิงนิธิพร  วงษาพรม
2. เด็กชายพิชิต  ศรีขุนทด
3. เด็กหญิงสายชล  แดงบุญเรือง
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กชายประเสริฐ  พรรษา
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญชม
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายขจรกิจ  คนเที่ยง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลพงษ์
3. เด็กชายวาคิม  คำอ้วน
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
2. นายทวีศักดิ์  กมล