สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอังควิภา  ค้ำคูณ
 
1. นางอรสุดา  โพธิ์ภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงวารุณี  ยินดี
 
1. นายบุรี  อินธิจักร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เสนคราม
 
1. นางสาวนาถยา  แดงบุญเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์คำลอย
 
1. นายทวีศักดิ์  กมล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายชนสรณ์  ฤทธิ์เดช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภะสร
 
1. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
2. นางพิณยา  ทองขอน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงวงค์
 
1. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายชนสรณ์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภะสร
2. เด็กชายพันธการ  จันทร์หอม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หลิ่วนารี
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นายสมพงษ์  สังข์วัง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.2 ทองแดง 22 1. เด็กชายชาญชัย  จิรพร
2. เด็กชายเจษฎา  ปล้องพาล
 
1. นายสมพงษ์  สังข์วัง
2. นายทวีศักดิ์  กมล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.68 ทองแดง 23 1. เด็กชายอโนทัย  เกลี้ยงไธสง
2. เด็กชายเอกพล  วาภูธร
 
1. นายสมพงษ์  สังข์วัง
2. นายทวีศักดิ์  กมล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงขวัญกมล  คงอาษา
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ธรรมวัตร
3. เด็กหญิงประกายทิพย์  สุภาพ
4. เด็กหญิงพนิชดา  แดงบุญเรือง
5. เด็กหญิงวริศรา  แดงบุญเรือง
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
2. นางอรสุดา  โพธิ์ภักดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐืวุฒิ  คำพระ
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงพนิชดา  แดงบุญเรือง
 
1. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.4 เงิน 15 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิยม
 
1. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงพนิชดา  แดงบุญเรือง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิยม
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 36 1. เด็กชายชาญชัย  จิรพร
2. เด็กชายทัศนพล  เสรฐบุตร
3. เด็กชายพุฒิเมธ  กระแสโสม
4. เด็กชายอดุลรัชด์  เลิศศรีเพชร
5. เด็กชายอนพัช  สุวรรณเพ็ชร
6. เด็กชายเจษฎา  ปล้องพาล
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
2. นายสมพงษ์  สังข์วัง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลวิทย์  สุดดี
2. เด็กชายพิสุทธิ์  โพธิ์เงิน
3. เด็กชายพีรภัทร  วงษ์ทอง
4. เด็กชายรัตนชัย  ทวีสาร
5. เด็กชายศริมงคล  จันทพันธ์
6. เด็กชายอโนทัย  เกลี้ยงไธสง
 
1. นายสมพงษ์  สังข์วัง
2. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
 
18 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงวงค์
2. เด็กหญิงศิรินทร  จันทพันธ์
 
1. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
2. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนทิชา  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงนริยา  ธรรมวัตร
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงนริยา  ธรรมวัตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หลิ่วนารี
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธการ  จันทร์หอม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หลิ่วนารี
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นายสมพงษ์  สังข์วัง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กชายนพรัตน์  สุภาพ
2. เด็กชายศิวกร   วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงเกศินี  วรรณวงษ์
 
1. นางพิณยา  ทองขอน
2. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีคำ
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายชัยมงคล  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายพงศกร  นามขันธ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
2. นางสุภาพร  คำปลิว
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สุภาพ
2. เด็กหญิงพิสมัย  แดงบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุธาสินีย์  แสงบุรมย์
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
2. นางสุภาพร  คำปลิว
 
26 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คำอ้วน
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
 
27 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  โคตรพันธ์
2. เด็กชายจงศักดิ์  น้อยลุน
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
2. นายนาถยา  แดงบุญเรือง
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เวียงแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 31 1. เด็กหญิงนิธิพร  วงษาพรม
2. เด็กชายพิชิต  ศรีขุนทด
3. เด็กหญิงสายชล  แดงบุญเรือง
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุวรรณเพ็ชร
2. เด็กชายตะวันชัย  แดงบุญเรือง
3. เด็กชายอนพัช  สุวรรณเพ็ชร
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กชายประเสริฐ  พรรษา
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญชม
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายขจรกิจ  คนเที่ยง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลพงษ์
3. เด็กชายวาคิม  คำอ้วน
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
2. นายทวีศักดิ์  กมล