สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
1. นางสวัสดิ์  บริหาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินภัทร  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จำปากุล
2. เด็กหญิงพิชญา  ยอดกุล
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
2. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมน  แสงสว่าง
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินธิรา  การะเมฆ
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกสรา  วงษ์เย็น
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สอาดแพน
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองสลับ
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  จังอินทร์
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
2. นางสุพรรณี  พวงยอด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดั่งมณีรินทร์  แก้วสมุทร์
2. เด็กหญิงทักษิณา  อ่อนช้อย
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
2. นางสุวารี  นิ่มทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 11 1. เด็กชายพิมุก  ลาภูตะมะ
2. เด็กชายวิวัฒน์  ก้อนคำ
3. เด็กชายศตวรรษ  เศษศรี
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  บัวพร
2. เด็กชายกิติพันธ์  เผ่าพันธ์
3. เด็กชายภีรพักต์  ศรีริต
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายธรรมศาสตร์  ถิ่นสุข
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ้ยสวี
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินภัทร  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  ดวงชมภู
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สตะ
 
1. นางรุจิรา  ศรียันต์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  ดวงชมภู
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  ดวงชมภู
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัญญา  คนคง
2. เด็กหญิงสุชาดา  จึงตระกูล
 
1. นางอุไรวรรณ  โจมภาค
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กชายชยพงษ์  อมรวัฒนานุกูล
2. เด็กชายบุญยกร  วณาไธสง
 
1. นางอุไรวรรณ  โจมภาค
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธนพงษ์  สร้อยสน
2. เด็กชายอนุรักษ์  พูลวงษา
3. เด็กชายอิทธิเทพ  นายน้อย
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดเกตุ
2. เด็กหญิงนภาทิพย์  ทองตัน
3. เด็กหญิงพิยะดา  ขันติวงค์
4. เด็กหญิงภัสสรณ์  สระทอง
5. เด็กหญิงวริศรา  คำมา
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ปามุทา
 
1. นางสอาด  เชื้อทอง
2. นางอุไรวรรณ  โจมภาค
3. นางสุพรรณี  พวงยอด
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงชิชญา  พวงยอด
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   สมสุข
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา  จันทร์ดี
2. เด็กชายวินโย  ปิยะพุทธานนท์
3. เด็กชายวีรยุทธ  สิงห์แก้ว
 
1. นางอรสิริ  แซ่จึง
2. นางสาวขนิษฐา  บาศรี
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายจตุรภุช  เทียรแก้ว
2. เด็กหญิงนิศมา  กุลพัฒน์
3. เด็กชายปรเมศว์  ปามุทา
 
1. นางสาวสุวรรณา  ธูปทอง
2. นางสาวดารณี  สมัครผล
 
26 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  โสพัฒน์
 
1. นางรุจิรา  ศรียันต์
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถิรพร  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
29 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถิรพร  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงภัสสรณ์  สระทอง
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
2. นางอุไรวรรณ  โจมภาค
 
30 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายปริยวิศว์  พวงประยงค์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมทัต
 
1. นายฤทธิรงค์  พวงคำ
2. นางเบญจรัตน์  พวงคำ
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายจักรกฤษ  ราชรักษา
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พันธุ
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มายา
2. เด็กชายวัชชานนท์  เสน่หา
3. เด็กชายอิทธิเทพ  นายน้อย
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มายา
2. เด็กชายวัชชานนท์  เสน่หา
3. เด็กชายอิทธิเทพ  นายน้อย
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์