สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลดา  เฉลยรัตน์
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  เฮ็งประสิทธิ์
3. เด็กชายสมโภชน์  มะกรวัฒนะ
 
1. นางเรวดี  พินลา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ก้อนคำ
2. เด็กหญิงจิรานุช  เฟื่องบุญ
3. เด็กหญิงวทันยา  จุลพันธ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สตะ
5. เด็กหญิงโสรยา  สายปวน
 
1. นายเฉลียว  หลาวทอง
2. นางรื่นเริง  หลาวทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงปวีณา  สิงลี
2. เด็กชายสุธีกานต์  เทียมเลิศ
 
1. นายฤทธิรงค์  พวงคำ
2. นางเบญจรัตน์  พวงคำ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงเวทชญา  เพ็ชรรักษา
 
1. นางสุพรรณี  พวงยอด
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จำปากุล
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กชายก้องภพ  ระวีโชติภคนันท์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  จำปากุล
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
2. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์