สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีนัศมณ  เพ็งพันธ์
 
1. นางนิรมล  แก้วดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงัณัฏฐนิชา  จินดา
 
1. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริมณี  ทองคำพันธุกูล
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  สมศรี
 
1. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนม์ณกานต์  กองแก้ว
2. เด็กชายสิทธินนท์  คงบัว
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
2. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนาวิวัฒน์
 
1. นางอรชร  คำแปล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญานันต์  จันทร์ฉาย
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ซุยอุ้ย
2. เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์
3. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มีชัย
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศนีปรีย์  ระเบียบโพธิ์
2. เด็กชายศรายุทธ  ผ่องราศรี
3. เด็กหญิงศิริกุล  ขันเขตต์
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางสาวมาลัย  จันทะรักษา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  จำปาสุข
2. เด็กชายทนุรักษ์ตระกูล  นามสง่า
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
2. นางสาวมณีรัตน์  โสภาสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย
 
1. นางเสริฐหทัย  เขียนวงศ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ชมภู
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  จรัสดำรงนิตย์
3. เด็กหญิงเพชรรดา  พิลาแดง
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีชเดช  คชพรหม
2. เด็กชายสฤษฎิ์พงษ์  คำนวณ
3. เด็กชายเอกนรินทร์  ปุยอบ
 
1. นางลัดดาวัลย์  วันทา
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สนิทศรี
2. เด็กหญิงวิทชญาดา  วันทา
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
 
1. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
2. นางลัดดาวัลย์  วันทา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  บุญชู
3. เด็กชายอภิวัฒน์  มณีแสง
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลันธร  พรหมทา
2. เด็กหญิงชุติมา  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  โมคศิริ
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศนีปรีย์  ระเบียบโพธิ์
2. เด็กชายศรายุทธ  ผ่องราศรี
 
1. นายสมพงษ์  บึงไกร
2. นางลัดดาวัลย์  วันทา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู
2. เด็กหญิงปริยากรณ์  พงษ์พันธ์เทา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีละพันธ์
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เรืองพร
5. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมบัติ
 
1. นางอรทัย  สังขรัตน์
2. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตวภา  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงณชญาดา  แผ่ผายบุญปัญญา
3. เด็กชายทองแท่ง  นิธิกุมภี
4. เด็กหญิงนิตยา  อาจสาลี
5. เด็กชายประดิษฐ์  ปัญญาสูง
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
2. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัฒนัฐ  พิศวงค์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  วันจันทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  โคตรสีเขียว
4. เด็กหญิงเย็นฤดี  ศรีสาวงษ์
5. เด็กหญิงไพลิน  ศรีลากาล
 
1. นางอรทัย  สังขรัตน์
2. นายสุเทพ  รุ่งเรือง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญ์ภัคพิมพ์  สมศรี
2. เด็กหญิงชลลดา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงปภัสสร  ไชยอุดม
4. เด็กหญิงปิยพร  เหลืองอมรพิศาล
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  จงกฎ
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัณฑนา  เทียบคุณ
 
1. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงทรรศวรรณ  ตลบหอม
2. เด็กชายภานุกร  แก้วการ
 
1. นางทองใส  สามยอด
2. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชุดา  ไชยอุดม
2. เด็กชายอโนทัย  คนขยัน
 
1. นางทองใส  สามยอด
2. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายธนพนธ์  ชนะมินทร์
2. เด็กหญิงยุพา  เ่ท่าสิงห์
 
1. นางทองใส  สามยอด
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์มน
2. เด็กหญิงจิริสรา  ผิวอุบล
3. เด็กหญิงณฤมล  แก้วสว่าง
4. เด็กหญิงณัฐนรินทร์  พุฒน้อย
5. เด็กหญิงตรีลดา  โสพัฒน์
6. เด็กหญิงบุญสิตา  แสงชัย
7. เด็กหญิงพัทธวรรณ  พึ่งพัก
8. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มณีฤทธิชัย
9. เด็กชายพิมพ์ลภัส  ตั้งพิทักษ์ไกร
10. เด็กหญิงภัทราพร  ต้นวงศ์
11. เด็กหญิงภาณุมาศ  เหลืองขวัญ
12. เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรีสมพร
13. เด็กหญิงลลนา  ผาเงิน
14. เด็กหญิงอรพรรณ  สาระวัน
15. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  ิพิมพ์นนท์
 
1. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
2. นางทิพากร  เชิงหอม
3. นายสงวน  เชื้อทอง
4. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย
 
1. นางสุภาวรรณ  หลาวทอง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงโศภิตา  แท่นทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาดา  อาษาราช
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อาชีวปริสุทธิ
 
1. นางนิรมล  แก้วดี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ประจำ
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  มีชัย
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฐสราวุฒิ  บังอร
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วนภา  ทองเงิน
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายณีฐดนัย  ฉัตรทอง
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงณชญาดา  แผ่ผายบุญปัญญา
 
1. นายเทอดศักดิ์  เพิ่มบุญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายชัยอนันต์  บุญเรือง
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงุจุฑารัตน์  สุขประเสริฐ
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลถิ่น
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริโสภา  สมศรี
 
1. นายณรงค์เดช  นามสง่า
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
 
1. นางธีรนช  พุกซื่อตรง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ทองสิงห์
 
1. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพสรณ์  บุญชู
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาธิณา  ประถมบุตร
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ชัยบรรจงวัฒน์
 
1. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนันธิดา  ตรีหลาบ
2. เด็กชายอนุชา  สมใจ
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
2. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  ไตรบัญญัติกุล
2. เด็กหญิงปัญญดา  ตั้งพิทักษ์ไกร
 
1. นายณรงค์เดช  นามสง่า
2. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพปภา  นนทศิลป์
2. นางสาวนันทิยาพร  บุญปัญญา
3. นางสาวนิตยา  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายภักดี  การงาม
5. นางสาววาสนา  พะวร
6. นางสาวศิริมณี  ทองคำพันธุกูล
7. เด็กชายสฤษฎิ์พงษ์  คำนวน
8. เด็กหญิงสาวิตรี  โรมรินทร์
9. นายอนุชา  สมใจ
10. เด็กชายเอกนรินทร์  ปุยอบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์
2. นางสาวมาลัย  จันทะรักษา
3. นายศักดา  สีหาบุตร
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริญญา  ลินไธสง
2. เด็กหญิงวิกานดา  กรรเชียง
3. เด็กหญิงแก้วนภา  ทองเงิน
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
2. นางจรัส  ศรีละพันธ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ป้องกัน
2. เด็กหญิงชนิษฐา  พิมล
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วดี
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางสาวเกสร  บุญส่ง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐินี  ทวันเวท
2. เด็กหญิงศนีปรีย์  ระเบียบโพธิ์
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมมงคล
2. เด็กชายณัฐนกร  แก้วพวง
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยอนันต์  บุญเรือง
2. เด็กชายสมจิตร  สุทธิษร
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางสาวมาลัย  จันทะรักษา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  พิลัย
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  จันทร์ฉาย
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สนิทศรี
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
56 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายบรรณวิชย์  จำปี
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
57 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  วงษาวดี
2. เด็กชายอดิเทพ  ละขะไพ
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
58 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัชพล  ไชยสนาม
2. เด็กหญิงโชติมณี  มะโนรัตน์
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
59 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมมงคล
2. เด็กชายชาญวิทย์  ทองคำพันธุกุล
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปนุพล  บุญชู
2. เด็กชายวุฒิชัย  โยธิคาร์
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมมงคล
2. เด็กชายชาญวิทย์  ทองคำพันธุกุล
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณาธิป  ทรงกลด
2. เด็กหญิงพัชรีญา  ใยทอน
3. เด็กหญิงพัฒนธิดา  ใยทอน
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางอารี  เพียรพานิชย์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. นางสาวทิพปภา  นนทศิลป์
2. นางสาวนันทนา   ชูวงศ์
3. เด็กหญิงวรรณดา  กว้างทุ่ง
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นายสุเทพ  รุ่งเรือง
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีเชียงหวาง
3. เด็กหญิงศิริมณี  ทองคำพันธุกูล
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรีญา  ใยทอน
2. เด็กหญิงพัฒนธิดา  ใยทอน
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรแก้วมหาภิญโญ
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางอารี  เพียรพานิชย์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงวรรณรดา  กว้างทุ่ง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  มีชัย
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีเชียงหวาง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  มีชัย
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัฒนัฐ  พิศวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บรรลังก์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สระภู
 
1. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
69 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  คำลือ
 
1. นางสาววาจา  แขมคำ
 
70 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ผาสุข
3. เด็กหญิงวิสสุตา  สาระทา
 
1. นางกานดา  แก้วเหลา
2. นางนวลศรี  ฐานะวันดี
 
71 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อภิรักษ์อาภรณ์
2. เด็กหญิงสุวิภา  ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงออมพิตา  บุตรเพชร
 
1. นางปราณี  เพ็งมะดัน
2. นางอัญชนา  จิตตะโคตร์
 
72 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงรักษิณา  คุณชมภู
 
1. นางอุษณีย์  รุ่งเรือง
 
73 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานดา  อินทร์กลั่น
 
1. นางนิรมล  แก้วดี
 
74 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนภัทร  มะโนรัตน์
 
1. นางสุวรรณา  บุญยิ่ง
 
75 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร   สีระสา
2. เด็กหญิงนิลอุบล   หาญกล้า
 
1. นางทองใส   สามยอด
2. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
 
76 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัญฑิตา   ขอสุข
2. เด็กชายรพีภัทร   ดอนสมบูรณ์
 
1. นางทองใส   สามยอด
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุตรกันหา
 
1. นางสาวอุดร  ไชยปัญญา
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรยา  ศรีแย้ม
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุปราณี   ไชยโคตร
 
1. นางทองใส   สามยอด
 
80 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงปณิดา   โยธิคาร์
 
1. นางสาวอุดร  ไชยปัญญา
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณวรุคน์   บัวไข
 
1. นางสาวอุดร  ไชยปัญญา
 
82 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองผา
2. เด็กชายประพัฒน์สอน   บุญมีมาก
3. เด็กชายศิลปฺศรุต  ศรีบาง
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางยุพดี  วิวาห์สุข
 
83 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจณิสตา  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงธัญญภรณ์  ขำจันทร์
3. เด็กชายสถาพร  พรมชาติ
 
1. นางจำเนียร  เชื้อทอง
2. นางยุพดี  วิวาห์สุข
 
84 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา   ศรีรักษา
2. เด็กชายพีรพจน์   แขมคำ
3. เด็กชายเกียรติพล  สงวนแก้ว
 
1. นางทองใส   สามยอด
2. นายณรงค์เดช  งามสง่า
 
85 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายนุติ  วังเอก
2. เด็กชายศรัณภัทร   เกษบุรมย์
3. เด็กชายอินทัช  จำปาชาติ
 
1. นางทองใส   สามยอด
2. นายณรงค์เดช  งามสง่า
 
86 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   พิศวงศ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สระทอง
3. เด็กชายศักดิ์ชัย   บุญพระ
 
1. นางทองใส   สามยอด
2. นายณรงค์เดช  งามสง่า
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิทญ์   คำมูล
2. เด็กชายเกียรติพล   สงวนแก้ว
3. เด็กชายเทียนชัย   น้อยพรหม
 
1. นางทองใส   สามยอด
2. นางสาวอุดร  ไชยปัญญา