สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 22 1. เด็กชายวริศ  เรืองพร
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงนรินทร  มูลพิมพ์
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายชานนท์  ประสบพักตร์
2. เด็กชายชานนท์  เหมสุข
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางสาวมาลัย  จันทะรักษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายเพียรเฉลิม  ตฤณวิวัฒน์
 
1. นางสุวรรณี  สุทธปัญญา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายธนพล  น้อยมงคล
 
1. นายสุบิน  ชำนิกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงปฑิตตา  เชิงหอม
2. เด็กหญิงเจกิตาน์  มหาผล
 
1. นางสาวศุธร  ศรบุญทอง
2. นายสมทนงค์  อินทศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. นายชัยอนันต์  บุญเรือง
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 29 1. เด็กชายนิธิกร  แก้วการ
2. เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงไปรยา  ไชยพรรณา
 
1. นางสุวัลยา  โสพัฒน์
2. นางกฤษณา  สมบัติ
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายธนกฤต  มูลทอง
2. เด็กชายสหรัฐ  ทองภาพ
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา