สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรศิตา  แสงนนท์
 
1. นางสุวรรณา   บุญยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ประจำ
 
1. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอนุชา  สมใจ
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
2. นางสุวัลยา  โสพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. นายชัยอนันท์  บุญเรือง
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายกิตติธัช  วงษาวดี
2. เด็กชายวริศ  เรืองพร
 
1. นายสมชาย  ตั้งตรง
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายปลวัชร  ลันดา
2. เด็กชายพีระพันธ์  มีสาย
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
2. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์