สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลถิ่น
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริโสภา  สมศรี
 
1. นายณรงค์เดช  นามสง่า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาวิตรี  โรมรินทร์
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
 
1. นางธีรนช  พุกซื่อตรง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ทองสิงห์
 
1. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรศิริ  บุตรราช
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพสรณ์  บุญชู
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาธิณา  ประถมบุตร
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ชัยบรรจงวัฒน์
 
1. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาธิณา  ประถมบุตร
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนันธิดา  ตรีหลาบ
2. เด็กชายอนุชา  สมใจ
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
2. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  ไตรบัญญัติกุล
2. เด็กหญิงปัญญดา  ตั้งพิทักษ์ไกร
 
1. นายณรงค์เดช  นามสง่า
2. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง