สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีกุล
2. เด็กหญิงชุติมา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงวรินดา  มาระโย
4. เด็กหญิงสุพรรณวดี   เสนาพันธ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  กิ่งวงษา
 
1. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฎา
2. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  จงราช
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ผู้มีสัตย์
2. เด็กหญิงอนิลธิตา  มะธิตะถัง
 
1. นางสาวปิยมาส  กิ่งแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรประภา  หมู่ทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  ทิมมณี
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทมุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชรี  ทูลภิรมย์
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กชายบูรพา  อุตสาหะ
 
1. นางสาวสุพัชชา  บุญวงศ์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรียัง
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อรุณ
3. เด็กชายวันเฉลิม  โนนสูง
 
1. นางพรชิตา  ศรีกุล
2. นางสาวผจงพร  อนุพันธ์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิลิชา  มาลา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงอธิญาณ์  ดาวเรือง
 
1. นางสาวอรทัย  ดาสันทัด
2. นางสาวอรวรรณ  เอนกบุญ
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงรัตติยากร  บุญศักดิ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วันทรวง
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 1. เด็กชายภูวดล  มนตรีแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.23 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสศร  อยู่ท่าเสา
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฉิมพาลี
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามจุรี  เห็นดี
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  เกิดโชค
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คิดสร้าง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เจริญสุข
 
1. นางสุชานาฏ  สุทธิรัตนา
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สมใจ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  บัวเผื่อน
3. เด็กชายอภิชาติ  ใยทอน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทมุข