สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใยนนท์
2. เด็กหญิงทิชา  ถุงทรัพย์
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มณีวงษ์
4. เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ทองเอี่ยม
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  กองแก้ว
 
1. นายวิทยากร  บุญเพิ่ม
2. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายธรรมธร  ธารไสว
2. เด็กหญิงนริศรา  เสาชัย
3. เด็กชายวิทยา  รัตนา
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวไข
2. นางสุพรรณี  บุญเย็น
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กชายจุฑามาศ  สีหาขันธ์
2. เด็กชายณภัทร  จันทาทับ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศรีผุย
2. นางสาวรพีพร  โพธาราม
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายชวัณญา  ไค่นุ่นกา
 
1. นางสมทรัพย์  คงครบ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงชมภู่  อินตะนัย
3. เด็กหญิงญาดา  ไชยมาตร
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  มิพล
6. เด็กหญิงรัตนมณี  สายสินธุ์
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ์  ลูกอินทร์
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
2. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฎา
3. นางสาวรพีพร  โพธาราม
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติมา  ใยทอน
2. เด็กหญิงนันฐิติท์  สิทธิโท
3. เด็กหญิงวรินทร์ญา  สีเลิศ
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวไข
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ