สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.79 ทองแดง 20 1. เด็กชายวัชรวรงค์  รักษาไพร
2. เด็กชายโชคสนามชัย  พระชะนะ
 
1. นายวิทยากร  บุญเพิ่ม
2. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรเทา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ครรณา
3. เด็กหญิงบุษราคัม  จ่าทา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สมจิตร
5. เด็กหญิงอรทัย  ธะนะสิทธิ์
 
1. นายวีระ  สุรนารถ
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สมใจ
2. เด็กชายดุสิต  แสนคุ้ม
3. เด็กชายบูรพา  พิศเพ็ง
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรพันธ์
5. เด็กชายสุรพงษ์  มาลี
6. เด็กชายอนุชิต   ส้มเกลี้ยง
 
1. นายทรัพย์วิจิตร  ผกากลิ่น
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิรัญมูล
2. เด็กหญิงญารินดา  ผู้มีสัตย์
3. เด็กหญิงปรานิตรา  ไชยรัตน์
4. เด็กหญิงวรินยุพา  เสี่ยงสาย
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  หงษ์ศิลา
6. เด็กหญิงอรทัย  ธะนะสิทธิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวไข
2. นางสมทรัพย์  คงครบ
3. นางสาวสุพรรณ๊  บุญเย็น