สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรรวิภา  นาคใหม่
2. เด็กหญิงสุวรรณ  ทิพย์รักษา
3. เด็กหญิงโสพิศประภา  ครองไธสง
 
1. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฎา
2. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.79 ทองแดง 20 1. เด็กชายวัชรวรงค์  รักษาไพร
2. เด็กชายโชคสนามชัย  พระชะนะ
 
1. นายวิทยากร  บุญเพิ่ม
2. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.95 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายธีระพงษ์  สุริยงค์
2. เด็กชายสรวิศ  ยอดประดิษฐิ์
 
1. นายวิทยากร  บุญเพิ่ม
2. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใยนนท์
2. เด็กหญิงทิชา  ถุงทรัพย์
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มณีวงษ์
4. เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ทองเอี่ยม
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  กองแก้ว
 
1. นายวิทยากร  บุญเพิ่ม
2. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีกุล
2. เด็กหญิงชุติมา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงวรินดา  มาระโย
4. เด็กหญิงสุพรรณวดี   เสนาพันธ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  กิ่งวงษา
 
1. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฎา
2. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรเทา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ครรณา
3. เด็กหญิงบุษราคัม  จ่าทา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สมจิตร
5. เด็กหญิงอรทัย  ธะนะสิทธิ์
 
1. นายวีระ  สุรนารถ
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  จงราช
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ผู้มีสัตย์
2. เด็กหญิงอนิลธิตา  มะธิตะถัง
 
1. นางสาวปิยมาส  กิ่งแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรประภา  หมู่ทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  ทิมมณี
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทมุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุตะคาน
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก่นสาร
3. เด็กหญิงยศวดี  ช่างดี
4. เด็กหญิงรมย์รวิน  ราชชมภู
5. เด็กหญิงวรรวิภา  นาคใหม่
6. เด็กหญิงศิริภัสสร  กองแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญเย็น
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีผุย
3. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
4. นางสาวสุชานาฏ  สุทธิรัตนา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชรี  ทูลภิรมย์
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สมใจ
2. เด็กชายดุสิต  แสนคุ้ม
3. เด็กชายบูรพา  พิศเพ็ง
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรพันธ์
5. เด็กชายสุรพงษ์  มาลี
6. เด็กชายอนุชิต   ส้มเกลี้ยง
 
1. นายทรัพย์วิจิตร  ผกากลิ่น
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิวา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  มณีวงษ์
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
2. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฎา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุษราคัม  จ่าทา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สมจิตร
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
2. นางวิไลวรรณ  บัวไข
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐาปณี  แจ้งสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิชญาวี  บัวทอง
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีผุย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิรัญมูล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ครรณา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศรีผุย
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทมุข
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กัณนิกา
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงโสพิศประภา  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เขียนแม้น
2. เด็กชายอิทธิพล   แหลมทองหลาง
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิรัญมูล
2. เด็กหญิงญารินดา  ผู้มีสัตย์
3. เด็กหญิงปรานิตรา  ไชยรัตน์
4. เด็กหญิงวรินยุพา  เสี่ยงสาย
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  หงษ์ศิลา
6. เด็กหญิงอรทัย  ธะนะสิทธิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวไข
2. นางสมทรัพย์  คงครบ
3. นางสาวสุพรรณ๊  บุญเย็น
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กชายบูรพา  อุตสาหะ
 
1. นางสาวสุพัชชา  บุญวงศ์
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรียัง
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อรุณ
3. เด็กชายวันเฉลิม  โนนสูง
 
1. นางพรชิตา  ศรีกุล
2. นางสาวผจงพร  อนุพันธ์
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิลิชา  มาลา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงอธิญาณ์  ดาวเรือง
 
1. นางสาวอรทัย  ดาสันทัด
2. นางสาวอรวรรณ  เอนกบุญ
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงรัตติยากร  บุญศักดิ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วันทรวง
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนา
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 1. เด็กชายภูวดล  มนตรีแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.23 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสศร  อยู่ท่าเสา
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฉิมพาลี
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามจุรี  เห็นดี
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายธรรมธร  ธารไสว
2. เด็กหญิงนริศรา  เสาชัย
3. เด็กชายวิทยา  รัตนา
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวไข
2. นางสุพรรณี  บุญเย็น
 
31 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กชายจุฑามาศ  สีหาขันธ์
2. เด็กชายณภัทร  จันทาทับ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศรีผุย
2. นางสาวรพีพร  โพธาราม
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอารยา  บุตรกุล
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลรดา  พรหมจันทร์
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายชวัณญา  ไค่นุ่นกา
 
1. นางสมทรัพย์  คงครบ
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงชมภู่  อินตะนัย
3. เด็กหญิงญาดา  ไชยมาตร
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  มิพล
6. เด็กหญิงรัตนมณี  สายสินธุ์
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ์  ลูกอินทร์
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
2. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฎา
3. นางสาวรพีพร  โพธาราม
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติมา  ใยทอน
2. เด็กหญิงนันฐิติท์  สิทธิโท
3. เด็กหญิงวรินทร์ญา  สีเลิศ
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวไข
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  เกิดโชค
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คิดสร้าง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เจริญสุข
 
1. นางสุชานาฏ  สุทธิรัตนา
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายตันติกร  ศรีวิสรณ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชำนาญกุล
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
2. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 -    
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สมใจ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  บัวเผื่อน
3. เด็กชายอภิชาติ  ใยทอน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทมุข