สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภูมิเรศสุนทร
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สุภาพ
3. เด็กหญิงสุรางค์นา  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวนิธินันท์  แสงโชติ
2. นางวิภา  กองมะลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนิตรา  วงละคร
 
1. นางสาวคำภา  ศรีโคตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศุภศร
2. เด็กชายนิติกรณ์  เหล็กดีเศษ
 
1. นางวิภา  กองมะลี
2. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กหญิงนภัคประภา  วิชากุล
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  เพชรไทย
 
1. นางวิภา  กองมะลี
2. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตะเคียน
2. เด็กหญิงปนัดดา  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวมยุรี  บรรจบพุดชา
2. นางสาวเกตรนคร  หนองแคน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายธนกฤต  เครือแสง
2. เด็กชายภูตะวัน  กุแหก
3. เด็กชายยุทธนา  จันทร์ตะ
 
1. นางสาวมยุรี  บรรจบพุดชา
2. นางมะลิวรรณ  พวงคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  พวงบู่
 
1. นางสาวไม้หวาย  วันแก้ว
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายทศพร  ติละบาล
2. เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ
 
1. นางวิไลลักษณ์  มิ่งประยูร
2. นางสาวอัมพร  ทุมมา
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชราภา  ผ่องจิตร
 
1. นางสาวเลิศนภา  สัมโย
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงรวิภา  สีเสน
 
1. นางมะลิวรรณ  พวงคำ